Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Økonomisk utvikling i Norge - prognoser

Veksten i norsk økonomi har vært moderat de siste par årene. En betydelig svekkelse av den kostnadsmessige konkurranseevnen og internasjonal lavkonjunktur har ført til svak utvikling i eksporten av tradisjonelle varer og tap av markedsandeler både hjemme og ute. I tillegg har fall i investeringene bidratt negativt til veksten i fastlandsøkonomien. Den lave økonomiske veksten har også slått gjennom i arbeidsmarkedet. Sysselsettingen har avtatt og ledigheten har økt. Gjennom sommermånedene bedret imidlertid vekstutsiktene seg noe. Lavere renter bidrar til å stimulere innenlandsk etterspørsel, og svekkelsen av kronekursen har gjort utsiktene noe lettere for de konkurranseutsatte næringene. I tillegg er det tegn til at veksten internasjonalt kan øke noe framover Alt i alt anslås BNP for Fastlands-Norge nå å øke med om lag 0,5 prosent fra 2002 til 2003, noe lavere enn lagt til grunn Revidert nasjonalbudsjett 2003. Veksten i 2004 er oppjustert med drøyt 0,5 prosentpoeng siden Revidert nasjonalbudsjett, og anslås nå til 2,5 prosent

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2004 kapittel 2.1.