Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Øremerkede tilskudd og frie inntekter

Det norske finansieringssystemet for kommuner og fylkeskommuner er basert på rammefinansieringsprinsippet, som innebærer at kommunesektorens inntektsfundament i størst mulig grad skal bestå av skatteinntekter og rammeoverføringer (frie inntekter). De frie inntektene utgjør om lag 69 prosent av de samlede inntektene i 2004. Kommuner og fylkeskommuner står fritt til å disponere sine frie inntekter innenfor rammen av gjeldende lover og regler.

Med øremerkede tilskudd menes alle statlige overføringer til kommuner og fylkeskommuner uten om rammeoverføringer gjennom inntektssystemet. Øremerkede tilskudd er hel eller delvis finansiering av utvalgte formål, og er derfor et sterkt statlig styringsverktøy. Bruk av øremerkede tilskudd vil som regel bidra til å vri den lokale ressursbruken mot tjenester som omfattes av tilskuddsordningene. Tidspunktet for øremerkede satsninger passer ikke alltid med den enkelte kommune/fylkeskommunes behov, for eksempel fordi kommunen allerede har prioritert det aktuelle området eller fordi det ut fra lokale vurderinger er andre områder det bør satses på først.

Regjeringen har som overordnet mål å sikre kommunesektoren større handlefrihet til å gjøre egne prioriteringer og legge til rette for organisatoriske løsninger som er tilpasset brukerne. Innlemming og avvikling av øremerkede tilskudd er et viktig ledd i dette. Dette vil bidra til å øke andelen som frie inntekter utgjør av de samlede inntektene.