Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Periodiseringsprinsippet for regnskaps- og budsjettinformasjon

Statsbudsjettet og statsregnskapet føres i dag etter kontantprinsippet, som innebærer at inntekter og utgifter budsjetteres og regnskapsføres det året de innbetales og utbetales. I privat sektor benyttes det såkalte periodiseringsprinsippet. Her regnskapsføres inntekter og utgifter det året inntektene opptjenes og utgiftene pådras. Periodiseringsprinsippet gir en del tilleggsinformasjon i forhold til kontantprinsippet, blant annet ved at det synliggjør de årlige kostnader ved investeringer og pensjonsforpliktelser og forutsetter mer fullstendige oppstillinger over eiendeler og gjeld.

Finansdepartementet går inn for at statlige virksomheter skal ta i bruk periodiseringsprinsippet på en mer omfattende og systematisk måte enn i dag. Periodiseringsprinsippet vil kunne gi nyttig løpende informasjon om kostnader, eiendeler og forpliktelser, noe som vil kunne styrke grunnlaget for både planlegging og gjennomføring av tiltak. Det legges opp til at periodiseringsprinsippet skal innføres i flere faser, og slik at en etter hver fase kan stoppe opp og vurdere om det ut fra en samlet vurdering er grunnlag for å gå videre. Første fase vil være å utarbeide felles standarder for føring av statlige virksomheters internregnskaper etter periodiseringsprinsippet og prøve disse ut i et utvalg av virksomhetene. Det tas sikte på at utprøvingene skal starte i 2005. Erfaringene fra innføring av periodiseringsprinsippet på virksomhetsnivå vil i sin tur kunne gi grunnlag for å vurdere om, og i tilfelle i hvilken utstrekning, det vil være hensiktsmessig å innføre periodiseringsprinsippet også for statsregnskapet og statsbudsjettet. Det forutsettes imidlertid at Stortingets bevilgningsvedtak fortsatt skal baseres på kontantprinsippet.