Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rassikring

20 rasutsatte strekninger og 54 rasutsatte punkt på riksvegnettet vil bli utbedret i 2004.

Regjeringen foreslår at det settes av til sammen 510 millioner kroner knyttet til prosjekter som gir en gevinst når det gjelder rassikring. 204 millioner kroner er foreslått bevilget under budsjettposten ”Rassikring”. I tillegg er det innenfor disponible midler til riksveginvesteringer for 2004 forutsatt benyttet 306 millioner kroner til prosjekter og tiltak med rassikringsgevinster.

Følgende prosjekter prioriteres når det gjelder rassikring:

• riksveg 9 Flåstrondi i Aust-Agder

• riksveg 43 Aunevik–Bukkesteinen i Vest-Agder

• riksveg 13 Iversflaten i Rogaland

• riksveg 550 Syreflot–Aga i Hordaland

• riksveg 550 Velurskredene i Hordaland

• E16 Voldum–Seltun i Sogn og Fjordane

• E39 Teigen–Bogen i Sogn og Fjordane

• riksveg 650 Dyrkorn–Visettunnelen i Møre og Romsdal

• riksveg 651 Greifsneset–Løvikneset i Møre og Romsdal

• riksveg 76 Tosenvegen i Nordland

• E6 Bånes–Birtavarre i Troms

I tillegg kan prosjektet riksveg 503 Gloppedalen i Rogaland bli fullført i 2004, forutsatt at det blir tilslutning til fylkeskommunal forskuttering.

Lenker:

St.prp. nr. 1 (2003-2004) Samferdselsdepartementet

Se også pressemelding om rassikring på riksvegnettet