Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Regelverksforenkling på miljøsektoren

Arbeidet med å gjøre regelverket enklere og lettere tilgjengelig for næringslivet er høyt prioritert. Utkast til én forurensningsforskrift og én produktforskrift er sendt på høring og det legges stor vekt på å få utarbeidet et nytt databasert søkeverktøy for bransjevis regelverksformidling. Det foreslås endringer i plan- og bygningsloven som et ledd i arbeidet med å effektivisere plan- og byggesaksbehandlingen. På grunnlag av Ot.prp. nr. 113 (2001-02) er det innført frister for å reise innsigelse og for behandling av private planforslag. Det arbeides med en forskrift om reduksjon av behandlingsgebyret for private planforslag der kommunen bruker lengre tid enn lovens frist for behandling. Forskriften vil trolig tre i kraft i juli 2004.

Planlovutvalgets har lagt frem sin innstilling i NOU 2003:14 med forslag til planbestemmelser for en bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Regjeringen vil fremme forslag om endringer i plan- og bygningsloven slik at det bare kan fremmes innsigelse eller klages på samme forhold en gang. Det vil også bli fremmet forslag om endringer i regler om konsekvensutredninger som følge av EU-direktiv på området.