Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rehabilitering og attføring

For å fremme rask tilbakevending til arbeid etter en sykdomsperiode foreslår Regjeringen å innføre en plikt fra 1. januar 2004 til å vurdere yrkesrettet attføring så tidlig som mulig og senest innen utløpet av sykepengeperioden, samt å foreta en ny vurdering etter at en person har mottatt rehabiliteringspenger i seks måneder. Samtidig foreslås at tidsperioden som en person kan motta rehabiliteringspenger begrenses til maksimalt to år med unntak for svært alvorlige sykdomstilstander. Formålet med tiltaket er å motvirke at personer med nedsatt arbeidsevne blir værende for lenge i en passiv rolle som stønadsmottaker.

Se også Ot.prp. nr. 102 (2001-2002) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad)