Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samferdsel

Regjeringens forslag til samferdselsbudsjett er på 21,1 milliarder kroner. Dette er en økning på om lag 1,2 milliarder kroner eller 6,1 prosent fra 2003, korrigert for en del engangsutgifter i 2003.

Forslaget til samferdselsbudsjett betyr en særlig satsning på kollektivtransporten. De samlede bevilgningene til kollektivtransport over Samferdselsdepartementets budsjett øker til nær 8,4 milliarder kroner, 7 prosent mer enn for 2003.

Det foreslås om lag 12,7 milliarder kroner til vegformål. Beløpet omfatter i hovedsak drift, vedlikehold, tilsyn og utbygging av riksvegnettet og tilskudd til riksvegferjene. Dette er en økning på 5 prosent fra 2003. I tillegg kommer 2 477 millioner kroner som ventes stilt til disposisjon fra bompengeselskapene.

Til jernbaneformål er det foreslått i alt 6,2 milliarder kroner. Dette er en økning på nær 7 prosent i forhold til 2003. Av midlene til jernbaneformål går 4,8 milliarder kroner til Jernbaneverket til utbygging, drift og vedlikehold av jernbanens kjøreveg. Dette er en økning på 8,3 prosent sammenlignet med 2003. Til kjøp av persontransporttjenester med tog er det foreslått 1 416 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at NSB i 2004 opprettholder drift av nattog på Dovrebanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen.

Innføringen av merverdiavgift for persontransport og avvikling av el-avgiften for produksjonsvirksomhet vil fra og med 2004 bety økonomiske fordeler for blant annet NSB og den lokale kollektivtransporten.

Til statlig kjøp av flyrutetjenester er det foreslått 420,5 millioner kroner. 277 millioner kroner er foreslått i tilskudd til regionale flyplasser. Dette er om lag det samme som for 2003.

200,8 millioner kroner er foreslått til statlige kjøp av transporttjenester fra Hurtigruten.

316 millioner kroner er foreslått til statlige kjøp av posttjenester. Dette er en økning på 11 millioner kroner fra 2003.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2003-2004) Samferdselsdepartementet

Pressemeldinger om de enkelte områdene i samferdselsbudsjettet