Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Særlig ressurskrevende brukere

Gjennom det ordinære skjønnstilskuddet for 2003 ble det bevilget 650 millioner kroner for 2003 til kommuner med ressurskrevende brukere. Basert på foreløpige beregninger øker tilskuddet for 2004 til 1,2 milliarder kroner, noe som er nær en fordobling sammenlignet med dagens nivå. Regjeringen foreslår dermed en betraktelig styrking av ordningen.

Fra 2004 innføres det en ny toppfinansieringsordning for særlig ressurskrevende brukere. Ordningen skal finansieres som en overslagsbevilgning. Bevilgningen til denne gruppen er på denne bakgrunn overført fra rammetilskuddet (skjønnstilskuddet) på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett til kapittel 621 post 64 på Sosialdepartementets budsjett.

Med ressurskrevende bruker menes her en person med store hjelpebehov og som mottar omfattende helse-, pleie- og omsorgstiltak fra kommunen. Dette kan blant annet gjelde psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og psykiatriske pasienter. Kun brukere som medfører netto lønnskostnader på mer enn 700 000 kroner per bruker i 2003 er medregnet. Hjelpetrengende eldre over 67 år skal i utgangspunktet finansieres over de ordinære midlene til eldreomsorgen i kommunene.

Med netto kostnader menes kostnader fratrukket andre øremerkede tilskudd og tilskudd utløst gjennom kriteriene for psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet. Kommunene vil på landsbasis bli kompensert 80 prosent av kostnadene over innslagspunktet (på 700 000 kroner).

Ordningen baseres på at kommunene skal rapportere inn regnskapstall for 2003 i begynnelsen av 2004. Egenandelen per innbygger vil først være kjent når en kjenner tallene på landsbasis. Kommuner med forholdsmessig høye kostnader per innbygger vil få en høyere kompensasjonsgrad enn 80 prosent for utgifter utover 700 000 kroner, og kommuner som har forholdsmessig lave kostnader per innbygger vil få en lavere kompensasjonsgrad enn 80 prosent for utgifter utover 700 000 kroner. Det tas sikte på at kommunerevisjonene får en sentral rolle i forbindelse med kontroll av kommunenes innsendte data.