Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skoleelev- og studentrabatt

Fylkeskommunene skal ha et tilbud om skole- og studentrabatt. Rabatten skal gjelde for månedskort, andre typer periodekort eller liknende, og skal være på minst 40 prosent av det voksne betaler for et tilsvarende kort. Ordningen omfatter NSBs lokaltogtilbud og den lokale kollektivtransporten som fylkeskommunen yter tilskudd til. For 2003 kompenseres fylkeskommunene med 88 millioner kroner og NSB med 21 millioner kroner. Kompensasjonen foreslås videreført på samme nivå for 2004. Alle fylkeskommunene skal dessuten ha et tilbud om ungdomskort som skal gjelde for aldersgruppen fra 16 til 19 år og for reiser innen fylket med lokal kollektivtransport som mottar fylkeskommunale tilskudd. For 2003 utgjør kompensasjonen til ungdomskort 27 millioner kroner, og den foreslås videreført i 2004.

I tillegg kommer ordningen med "tilskudd til lengre reiser", som omfatter rabatt for studenter og skoleelever på lengre reiser med NSB, NordNorgeBussen og Hurtigruten. Samferdselsdepartementet mener det er viktig å stimulere studenter og skoleelever til å reise kollektivt, og foreslår derfor en bevilgning på 46,5 millioner kroner til ordningen. Dette er en økning på 4,5 millioner kroner, eller 10,8 prosent fra 2003. Samferdselsdepartementet tar i første rekke sikte på å bedre rabatten for lengre reiser med tog.

For reiser med NSB gis 50 prosent rabatt på avganger med grønne priser og 10 prosent på avganger med hvite priser. På NordNorgeBussen gis 45 prosent rabatt, og på Hurtigruten 50 prosent rabatt.

Fra 2004 vil rabattordningen for lengre reiser gjelde for alle utenlandske studenter som reiser i Norge, og dermed være i tråd med krav fra ESA om likebehandling av alle studenter i EØS-området.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2003-2004) Samferdselsdepartementet

Pressemeldinger om de enkelte områdene i samferdselsbudsjettet