Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Spillegevinster

Regjeringen foreslår å endre skatteloven § 5-50, slik at gevinster på over 10 000 kroner fra pengespill innenfor EØS-området på like vilkår som gevinster fra norske pengespill blir unntatt fra skatteplikt. Det er etter forslaget et krav til at de utenlandske spillene må tilsvare de som lovlig kan tilbys i Norge, og at de er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. Rent kommersielle spill omfattes dermed ikke.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer kapittel 6.