Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens Bankinvesteringsfond, SBIF

Regjeringen foreslår å avvikle fondet i løpet av 1. kvartal 2004 og foreslår at fondets kapital i forbindelse med avviklingen tilbakeføres til statskassen.

Statens Bankinvesteringsfond forvalter nå en eierandel på 47,8 prosent i DnB Holding ASA. Stortinget har gitt fullmakt til å redusere statens eierandel i selskapet til 34 prosent. Oppgaven og rollen til Statens Bankinvesteringsfond er vesentlig endret siden opprettelsen. Det er i dag ikke mangel på kapital til finansiering av lønnsomme prosjekter generelt, herunder norsk bankvesen, og fondets investeringer er som nevnt begrenset til aksjene i DnB Holding ASA. Ved behandlingen av St.prp. nr. 59 og Innst. S. nr. 212 for 2002-2003 ble Nærings- og handelsdepartementet gitt fullmakt til å utgiftsføre kjøp av aksjer i det fusjonerte selskapet mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA uten bevilgning, slik at statens eierandel kan utgjøre 34 prosent. Departementet fikk også fullmakt til å øke egenkapitalen i Bankinvesteringsfondet uten bevilgning. Det konstateres på denne bakgrunn at SBIF har oppfylt sin rolle.