Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens petroleumsfond

Statens petroleumsfond ble opprettet ved lov 22. juni 1990 og har som formål å ivareta langsiktige hensyn ved bruk av petroleumsinntektene. Ansvaret for den operative forvaltningen er delegert til Norges Bank, som plasserer midlene i samsvar med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Fondet blir hvert år tilført inntekter som svarer til statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og avkastningen av fondets formue. Samtidig dekkes det oljekorrigerte underskuddet (legg inn lenke) på statsbudsjettet av en årlig overføring fra Petroleumsfondet etter vedtak i Stortinget.

Petroleumsfondets midler er i sin helhet investert i utlandet. Om lag 40 prosent av fondet er investert i aksjer, mens om lag 60 prosent er investert i obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. Investeringene i obligasjoner er fordelt geografisk med 55 prosent i Europa, 35 prosent i Nord-Amerika og 10 prosent i Asia og Oceania. Investeringene i aksjer foreslås i Nasjonalbudsjettet 2003 fordelt med 50 prosent i Europa og 50 prosent i andre regioner samlet.

Petroleumsfondet utgjorde 775 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2003. Ved utgangen av 2003 anslås fondet å øke til 857 milliarder kroner og ved utgangen av 2004 til 996 milliarder kroner. Gjennomsnittlig, årlig realavkastning fra inngangen av 1998 og fram til utgangen av første halvår 2003 var på 2,5 prosent. Petroleumsfondet hadde i første halvår 2003 en nominell avkastning på 5,9 prosent, målt i utenlandsk valuta i samsvar med valutasammensetningen til fondets referanseportefølje. Målt i norske kroner var avkastningen 15,3 prosent. Forskjellen mellom de to avkastningstallene skyldes at den norske kronen svekket seg i verdi i forhold til fondets valutakurv i løpet av perioden. En svekkelse av kronekursen påvirker imidlertid ikke den internasjonale kjøpekraften til fondet.

I første halvår 2003 ga forvaltningen av Petroleumsfondets ordinære portefølje (ekskl. Miljøfondet) en avkastning som var 0,31 prosentpoeng høyere enn referanseporteføljens avkastning. Fra 1998 og fram til utgangen av første halvår 2003 har den årlige meravkastningen vært på 0,4 prosentpoeng.

Se omtale i kapittel 3.5.1 i Nasjonalbudsjettet 2004 og internett-sidene til Norges Bank og Finansdepartementet for nærmere omtale av Petroleumsfondet.