Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svalbardskatt

Lønn for arbeid som er utført på Svalbard, er skattepliktig til Svalbard dersom oppholdet varer i minst 30 dager sammenhengende. Det skal svares trygdeavgift på 7,8 prosent og en flat inntektsskatt på 6 prosent av slik inntekt. Regjeringen foreslår at satsen for beskatning av inntekter under lønnstrekkordningen økes fra 6 prosent til 8 prosent i 2004. Regjeringen foreslår videre at det innføres eksportavgift på kull over 1 millioner tonn. Tidligere har eksport over denne grensen vært avgiftsfri.

Forslagene er omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.11. For øvrig vises det til nærmere omtale og utkast til vedtak i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Svalbardbudsjettet.