Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svovelfritt drivstoff

I forbindelse med budsjettet for 2003 ble det vurdert om det skulle innføres avgiftsincentiv for autodiesel og bensin med svovelinnhold under 0,001 prosent, såkalt svovelfritt drivstoff. Beregninger tydet da på at dette ville kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomt for bensin. På grunn av usikkerhet knyttet til disse beregningene og provenyvirkningene av tiltaket, ble forslaget ikke fremmet. Finansdepartementet skulle imidlertid arbeide videre med saken.

Nye beregninger tyder på at miljøgevinstene er mindre enn tidligere anslått, og at tiltaket derfor ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, verken for bensin eller autodiesel. Regjeringen velger derfor ikke å foreslå avgiftsincentiv for 2004.

Se nærmere omtale av ytterligere svoveldifferensiering av bensinavgiften i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.5.8.