Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusøkonomi

Regjeringen foreslår en reell økning på 1,2 milliarder kroner til drift av sykehusene i 2004 sammenlignet med saldert budsjett for 2003. Holdes tekniske justeringer utenfor, er veksten nominelt om lag 3,2 milliarder kroner. I tillegg kommer økte midler gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse. Budsjettet legger til rette for en videreføring av aktiviteten i sykehusene på om lag samme nivå som aktivitetsanslaget for 2003.

Dette forutsetter at de regionale helseforetakene effektiviserer med ytterligere om lag 400 millioner kroner utover det som tidligere har vært forutsatt for å komme i balanse i 2004. Effektiviseringskravet innebærer en betydelig utfordring for de regionale helseforetakene i den kommende perioden.

Ressursbruk og innsats skal være i tråd med overordnede helsepolitiske målsetninger og prioriteringer. Det er nødvendig å rette styringsmessig oppmerksomhet mot at ressursene brukes på prioriterte områder, og motvirke vridningen bort fra områder som ikke omfattes av innsatsstyrt finansiering som for eksempel psykiatri. Målet er en balansert og styrt utvikling av behandlingstilbudet. En bedre balanse mellom aktivitetsfinansiering og basisbevilgning vil underbygge et slikt mål. Regjeringen foreslår derfor å øke basisbevilgningen til de regionale helseforetakene tilsvarende en reduksjon i satsen for innsatsstyrt finansiering (ISF-satsen) fra 60 til 40 prosent og en tilsvarende reduksjon i poliklinikksatsene.