Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 16-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i den uken personene blir spurt om deres status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon mv., er også definert som sysselsatte. Antall utførte timeverk er definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon mv.

Sysselsettingen målt i antall personer har avtatt siden inngangen til 2002. Nedgangen forsterket seg gjennom første halvår i år, og fra 1. til 2. kvartal avtok sysselsettingen sesongjustert med 12 000 personer. I løpet av sommermånedene har sysselsettingen vært mer stabil. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var det i alt sysselsatt om lag 20 000 færre personer i første halvår i år sammenliknet med samme periode i fjor. Sysselsettingen har i løpet av det siste året avtatt i flere næringer. Industrisysselsettingen avtok med 15 000 personer fra første halvår 2002 til første halvår 2003. I den samme perioden har sysselsettingen i transportsektoren og i post- og telekommunikasjon samlet sett avtatt med 6000 personer. Mot slutten av fjoråret stoppet sysselsettingsveksten innen offentlig forvaltning opp, etter en gjennomsnittlig årlig vekst på 13 000 personer på 1990-tallet. Hittil i år har sysselsettingen i offentlig sektor blitt noe redusert i forhold til samme periode i fjor.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2004 kapittel 2.6