Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tidsbegrenset uførestønad

Tidsbegrenset uførestønad er vedtatt innført fra 1. januar 2004. Målgruppen for stønaden vil i hovedsak være de som i dag innvilges uførepensjon ut fra en usikker vurdering av varighet og omfanget av funksjonsnedsettelsen. Tidsbegrenset uførestønad kan bidra til å begrense varig utstøting fra arbeidslivet. Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.14. For øvrig vises det til St.prp. nr. 1 (2003-2004) Sosialdepartementet og Gul bok, avsnitt 3.7 og kapittel 6.