Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tilsyn

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har beregnet kostnader ved flytting av tilsyn, jf. St.meld. nr. 17 (2002-2003). De totale kostnadene anslås nå til 517 mill. kroner, fordelt over en periode på tre år (2004-2006). Dette tilsvarer om lag 600 000 kroner per årsverk. Enkelte av tilsynene er imidlertid allerede godt i gang med å forberede flytteprosessen. Det er til sammen satt av 150 mill. kroner til flytting av tilsyn i 2004-budsjettet.

TilsynTotalkostnad2004
Luftfartilsynet116 000 000043 150 000
Konkurransetilsynet62 500 00023 700 000
Arbeidstilsynet68 000 0005 050 000
Sjøfartsdirektoratet126 500 00036 400 000
Medietilsynet7 000 0007 000 000
Post- og teletilsynet86 500 00015 200 000
Direktoratet for
sivilt beredskap
50 500 00019 500 000
Sum517 000 000150 000 000

Se nærmere omtale i St.prp. 1 (2003-2004) Arbeids- og administrasjonsdepartementet, innledningen kap. 9.