Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll

Ved innførsel av varer kan det påløpe tollavgifter. Det skal betales toll i henhold til tolltariffens satser, med mindre tollfrihet følger av de innledende bestemmelsene i tolltariffen eller av administrative vedtak som er gitt med hjemmel i Stortingets vedtak. I tillegg til de ordinære tollsatsene angir tolltariffen også preferansetollsatser i henhold til inngåtte frihandelsavtaler. Preferansetollbehandling forutsetter at krav til varenes opprinnelse er oppfylt. For industrivarer gjenstår det kun tollsatser på klær og enkelte ferdige tekstilvarer. Høyeste sats er 14,8 prosent.

Tollbeskyttelse på landbruksvarer er et sentralt virkemiddel for å sikre omsetning av norske landbruksvarer til priser som fastsettes i jordbruksavtalen. Et hovedtrekk ved tollsatsene på landbruksvarer er at de er høye for landbruksvarer som produseres i Norge (ofte flere hundre prosent i forhold til importverdi), mens de er lave for andre landbruksvarer.

Du finner mer informasjon i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- avgifts- og tollvedtak, kapittel 5.

Se også Tollreduksjoner.