Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uførepensjon

Det er et hovedmål for Regjeringen å få flere med redusert arbeidsevne i arbeid, og hindre utstøtning og tidlig avgang fra arbeidslivet. For å nå dette målet har Regjeringen bl.a. videreført prosjektet "Tilbake til arbeid (Reaktivisering av uførepensjonister)" og knyttet det opp til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, fremmet forslag og fått tilslutning fra Stortinget om en betydelig omlegging av uførepensjonsordningen, blant annet innføring av en tidsbegrenset uførestønad fra 1. januar 2004 som skal revurderes etter 1-4 år.

Tidsbegrenset uførestønad skal ytes når det er en viss mulighet for at stønadsmottakeren kan komme helt eller delvis tilbake i arbeid. Den tidsbegrensede uførestønaden skal følge beregningsreglene for rehabiliterings- og attføringspenger, dvs. at stønaden gis med 66 prosent av inntekten siste år eller de tre siste år med en minsteytelse på 1,8 ganger grunnbeløpet. (G= Grunnbeløp som for 2003 er 56 861 kroner).