Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og familiedepartementet forvalter tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn som omfatter 10 bykommuner: Oslo (inkludert 7 prioriterte bydeler), Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad og Sandnes. Bevilgningen benyttes til tiltak og prosjekter rettet mot ungdom i alderen 12-25 år med spesielle behov og utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og tiltak og prosjekt som fremmer integrering har høy prioritet.

Den største delen av bevilgningen blir fordelt mellom byene og bydelene som inngår i ordningen, og det foregår en spesiell satsing i Oslo, Bergen og Trondheim. Resten av bevilgningen benyttes til strakstiltak for å løse oppgaver og problemer av mer akutt karakter i ungdomsmiljøene, til tiltak mot fattigdom blant barn og unge og til utviklingsarbeid. Budsjettposten er økt med 3 millioner kroner i 2004 for å styrke arbeidet rettet mot barn og unge berørt av fattigdomsproblemer, jf. St. meld. nr. 6 (2002-2003) Tiltaksplan mot fattigdom. Disse midlene vil bli benyttet til gode ferie- og fritidstiltak. Det legges vekt på tverrfaglig innsats, og byer og områder med store levekårsproblemer prioriteres.

St.meld. nr. 6 (2002-2003) Tiltaksplan mot fattigdom