Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenriksøkonomien

Driftsregnskapet overfor utlandet består av handelsbalansen og rente- og stønadsbalansen. Handelsbalansen består av eksport og import av varer og tjenester. Rente- og stønadsbalansen omfatter formuesinntekter og lønn og stønader til og fra utlandet. Kapitalregnskapet er speilbildet av driftsregnskapet, og gir en oversikt over hvordan et overskudd på driftsregnskapet blir plassert i utlandet, eventuelt hvordan et driftsunderskudd overfor utlandet blir finansiert.

I 2002 var Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet 201 milliarder kroner. Handelsoverskuddet var på 215 milliarder kroner, mens det var et underskudd på rente- og stønadsbalansen på om lag 14 milliarder kroner. Norges nettofinansinvesteringer beløp seg til 200 milliarder kroner. For 2003 og 2004 anslås overskuddet på driftsbalansen nå til henholdsvis 202 og 163 milliarder kroner. Den anslåtte nedgangen i overskuddet til neste år må ses i sammenheng med anslått fall i oljeprisen fra 200 kroner per fat i år til 170 kroner per fat i 2004.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjett 2004 kapittel 2.5.