Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utviklingsforvaltningen reformeres

Regjeringen vil i et eget tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2004 foreslå en reform av utviklingsforvaltningen for å stå bedre rustet i kampen mot fattigdom i utviklingslandene.

Endringene medfører en betydelig desentralisering av ansvar og oppgaver til utenriksstasjonene slik at arbeidet utføres nærmest mulig mottakerne av norsk bistand. Resultat- og gjennomføringsansvaret for utviklingsarbeidet samles i Utenriksdepartementet. NORAD får hovedansvaret for en styrket kunnskapsforvaltning, en styrket evaluering og kvalitetssikring, støtteordningene til bl.a. frivillige organisasjoner og næringsliv, samt internopplæringen i utenrikstjenesten. Reformen vil også medføre endringer i UDs organisasjon og arbeidsmåte. Det tas sikte på at innføring av reformen starter i januar 2004.

Reformen er et resultat av en omfattende gjennomgang og evaluering av dagens organisering. Gjennomgangen ble varslet i utviklingspolitisk redegjørelse i Stortinget 30. april 2002 og tok utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan for bekjempelse av fattigdom i sør mot 2015 og Regjeringens moderniseringsprosjekt. Den eksterne evalueringen erkjente at utviklingssamarbeid i økende grad er en politisk prosess der flere virkemidler må ses i sammenheng. Selv om man fant at mye i dagens system fungerer bra, ble det også påpekt flere klare svakheter med måten utviklingsapparatet i dag er organisert på. Blant annet ble det påvist uklarheter i ansvarsfordeling og funksjoner, dobbeltarbeid og for mange beslutningsnivåer. Videre ble det påvist et klart forbedringspotensiale i forhold til resultatmåling og kvalitetssikring. Disse forholdene søker en nå å rette på gjennom forvaltningsreformen, samtidig som det som fungerer godt skal tas vare på.