Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vann

Regjeringen vil sikre at EUs rammedirektiv for vann bidrar til en effektivisering av vannforvaltningen. Målet med rammedirektivet er at man skal oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2015 og det kreves at en samordnet planleggingsprosess gjennomføres innen 2009. Gjennomføringen av direktivet skjer i fellesskap mellom Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet og Helsedepartementet. Av etater underlagt Miljøverndepartementet er det Statens forurensningstilsyn som koordinerer bidragene fra miljøvernforvaltningen. Bevilgningen til dette arbeidet på Miljøverndepartementets budsjett foreslås økt med 2,0 millioner kroner til 4,6 millioner kroner i 2004.