Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veg

Til vegformål er det foreslått om lag 12,7 milliarder kroner. Dette er en økning på nær 600 millioner kroner, eller 5 prosent fra 2003 (korrigert for at det i 2003- budsjettet ligger inne en engangsutgift på 1,9 milliarder kroner i samband med etableringen av Mesta AS).

Bevilgningene til vegformål omfatter trafikktilsyn, drift, vedlikehold og utbygging av riksvegnettet, i tillegg til tilskudd til drift av riksvegferjene. Bevilgningene omfatter også tilskudd til restrukturering av Mesta AS og lån til Svinesundsforbindelsen AS.

Det foreslås en bevilgning på 5 839,7 millioner kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegene. Dette er en økning på 337,6 millioner kroner, eller 6,1 prosent. Forslagene betyr en oppfølging som er i tråd med handlingsprogrammet for 2002–2005. Tiltak som har betydning for trafikksikkerhet skal særlig prioriteres.

Det foreslås en bevilgning på 5 012 millioner kroner til riksveginvesteringer. Innenfor investeringsbudsjettet er det også lagt opp til at igangsatte anlegg blir drevet rasjonelt, at grenseverdiforskriften etter forurensningsloven innfris og at statlige forpliktelser i inngåtte bompengeavtaler følges opp. Tiltak for kollektivtrafikk og rassikring er også prioritert.

Regjeringen foreslår å starte arbeidet med en rekke nye viktige vegprosjekter, særlig på stamvegnettet, hvor 11 nye veganlegg vil bli satt i gang.

I tillegg til de statlige bevilgningene vil om lag 2 500 millioner kroner bli stilt til disposisjon fra bompengeselskapene.

Lenker:

Se også St.prp. nr. 1 (2003-2004) Samferdselsdepartementet

Se også Samferdselsdepartementets nettsider på Odin

Pressemelding om trafikksikkerhet

Pressemelding om veg

Pressemelding om rassikring

Pressemelding om kollektivtransport