Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vernepliktige

Det er satt av 30 millioner kroner i 2004 til statushevende tiltak for vernepliktige. Regjeringen har i St.prp. nr. 76 (2002–2003) fremmet forslag om å regulere soldatenes tjenestetillegg med 3 kroner pr. dag, til 111 kroner pr. dag med virkning fra 1. juli 2003. Merutgiftene for 2004 er anslått til ca. 17 millioner kroner. For øvrig vil vernepliktige som gjennomfører tolv måneders førstegangstjeneste bli prioritert gjennom økning av dimisjonsgodtgjørelsen med ca. 1000 kroner. Ytterligere opptrapping utredes i forbindelse med fremleggelsen av neste langtidsplan for Forsvaret. Forsvarssjefen er videre gitt i oppdrag å utrede og iverksette mulige tiltak på kort sikt av ikke kostnadskrevende karakter.