Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Voksenopplæring

Regjeringen arbeider for å realisere målet om livslang læring for alle. Sentralt i dette er Kompetansereformen, som tar sikte på å tilfredsstille behov for kompetanse hos individet, arbeidslivet og samfunnet. Til sammen blir det foreslått bevilget 1106 millioner kroner til voksenopplæring, fagskoleutdanning og folkehøgskoler i 2004.

Departementet har skaffet seg et bredt kunnskapsgrunnlag om voksnes læring, og dette ligger til grunn for det videre arbeidet med reformen. Erfaring viser at ved å kombinere arbeid og utdanning oppnår man gode læringsresultater for voksne. Under Kompetanseutviklingsprogrammet er det utviklet en rekke gode verktøy og modeller for læring i arbeidslivet, og det satses nå særlig på å spre disse erfaringene. Bevilgningen til dette programmet foreslås redusert fra 60 til 40 millioner kroner i 2004.