Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vold mot barn og unge i nære relasjoner

Barne- og familiedepartementet vil følge opp ny forskning og den kunnskap vi har om barn og unge som er vitne til vold eller selv er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Barne- og familiedepartementet vil arbeide for å bedre situasjonen til, oppfølgingen og behandlingen av barn som utsettes for vold og overgrep. Dette gjelder barn som kommer til krisesentrene og barn som ikke fanges opp av krisesentrene.

Barne- og familiedepartementet vil bevilge midler til kompetansetiltak ved krisesentrene. Det avsettes midler til tiltak eller utviklingsprosjekter som styrker kvaliteten på tilbudet til barna. Dette kan søkes om støtte til veiledning av personalet, ulike tiltak som tilrettelegger for oppfølging og hjelp til barna mens de er på krisesentrene (som samtalegrupper), og tiltak for samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Det vil videre bli satt av midler til å styrke kompetansen om vold i nære relasjoner i barnevernet og i familievernet. Barne- og familiedepartementet vil også øke bevilgningen til informasjonstiltak og forebyggende tiltak.

Det vil bli etablert regionale enheter for hjelpetiltak og kompetanseheving blant annet. med basis i familievernet og barnevernet. Kompetansen i fagteamene i det statlige barnevernet som skal arbeide i forhold til kommunene vil bli styrket.

Barn som utsettes for eller er vitne til vold i nære relasjoner (vold mot partner) vil bli gitt særskilt oppmerksomhet i regjeringens nye handlingsplan Vold mot kvinner/vold i nære relasjoner. Departementet vil vurdere å iverksette foreslåtte anbefalinger fra Kvinnevoldsutvalgets rapport som foreligger desember 2003. Departementet vil videre prioritere arbeidet med en samlet plan mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn. Regjeringen foreslår å styrke dette arbeidet med 6,5 millioner kroner.