Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vold

Den registrerte voldskriminaliteten har en bekymringsfull utvikling. Årsakene til vold er sammensatte og må bekjempes med et bredt register av virkemidler. Vold mot kvinner skjer i stor utstrekning i hjemmet. Menn rammes i mye større grad av vold på offentlig sted. Den direkte satsingen på tiltak mot voldelige menn beløper seg nå til 19 millioner. Fjorårets satsing på 14 millioner til sinnemestringsprogram i fengslene og såkalt §12 soning (soning i institusjon) videreføres. I tillegg bevilges ytterligere 5 millioner til dette arbeidet. I 2004 inngår tre kompetansesentra i et nytt nasjonalt kompetansesenter om vold og traumer. Handlingsplanen "vold mot kvinner" har lagt til rette for en rekke tiltak, og en ny handlingsplan mot vold mot kvinner og barn er under utarbeidelse. Tilbudet om mobile voldsalarmer planlegges å bli landsdekkende i år. Politidistriktene har familievoldskoordinatorer knyttet direkte til saker om familievold.