Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


W

WTO etter ministerkonferansen i Cancún

WTOs 5. ministerkonferanse som fant sted i Cancún i Mexico 10.-14. september 2003 skulle være en midtveisgjennomgang av forhandlingene som ble startet i Doha i november 2001, og som etter planen skal sluttføres innen utgangen av 2004. Beslutninger på flere viktige område skulle vært fattet i Cancún, herunder i forhandlingene om landbruk og industrivarer, inkludert fisk. Disse beslutningene skulle danne grunnlaget for den mer konkrete sluttfasen i forhandlingene. Dette lyktes ikke. Den utløsende årsak til sammenbruddet var manglende enighet om å starte forhandlinger på de nye områdene handel og investeringer, handel og konkurranse, åpenhet i offentlig innkjøp og forenkling av handelsprosedyrer. Den mer grunnleggende, underliggende årsaken var sterke motsetninger på landbruksområdet. I henhold til slutterklæringen fra konferansen tilbakeføres forhandlingsprosessen til Geneve, og det legges opp til at beslutningene som det ikke var mulig å komme til enighet om i Cancún, skal fattes på høyere embedsnivå i WTOs hovedråd innen 15. desember i år. Hvis dette holder, behøver ikke konsekvensene av sammenbruddet i konferansen bli så store. Fra norsk side legger man stor vekt på at forhandlingsprosessen snarest mulig kommer på skinner igjen.