Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Y

Yrkeshemmede

Antall yrkeshemmede har økt kraftig de siste årene. Økningen var på om lag 15 000 personer fra 2000 til 2002. Det var i gjennomsnitt registrert om lag 76 300 yrkeshemmede i Aetat i 1. halvår 2003.

Økningen har blant annet sammenheng med skjerpet krav til attføring før eventuell uførepensjon, reaktivisering av uførepensjonister og oppfølging av opptrappingsplanen for psykisk helse og Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom.

Det foreslås 22 450 plasser under arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede. Dette er en økning på 550 plasser i forhold til nivået i 2003. Erfaringsmessig betyr dette at i alt om lag 45 000 yrkeshemmede vil kunne delta på tiltak i løpet av året. Innenfor rammen av arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede foreslår Regjeringen å opprette 200 nye tiltaksplasser for Varig tilrettelagt arbeid (VTA). I tillegg til dette gir bevilgningene til attføringspenger/ attføringsstønader rom for attføringsopplegg som utdanning og hospitering.