Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Y

Yrkesrettet attføring

Regjeringen foreslår tiltak som vil bidra til at yrkeshemmede raskere kommer på yrkesrettet attføring. Målet er å sikre at flere får tilbud om aktive arbeidsrettede tiltak på et tidligere tidspunkt, enn to til fire år som er tilfellet i dag, og derigjennom komme raskere tilbake til arbeidslivet.

Det foreslås følgende:

  • Myndigheten til å fatte vedtak om yrkesrettet attføring samles i Aetat. Dette vil innebære raskere gjennomstrømming på medisinsk rehabilitering og attføring, og raskere overgang til arbeid
  • Det lovfestes en plikt for trygdekontoret til å vurdere yrkesrettet attføring så tidlig som mulig
  • Varigheten for skolegang som attføringstiltak begrenses til tre år. For yrkeshemmede hvor yrkeshemmingen gjør det nødvendig med et lengre studieløp, åpnes det for unntak fra varighetsbegrensningen
  • Aldersgrensen for å få skolegang som attføringstiltak økes fra 22 til 26 år. For yrkeshemmede under 26 år hvor yrkeshemmingen medfører at den yrkeshemmede er i en vesentlig annen utdanningssituasjon enn annen ungdom, skal det fortsatt gjøres unntak som åpner for å ta i bruk utdanning som attføringstiltak.

Det foreslås at perioden med rett til attføringspenger i ventetid på høvelig arbeid reduseres fra maksimalt 12 måneder til 6 måneder. Tiltaket vil bli kombinert med tettere oppfølging fra Aetat.

Se nærmere omtale i St.prp. 1 (2003-2004) Arbeids- og administrasjonsdepartementet, programområde 19.