Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=49144&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 211,2 millioner kroner til Høgskolen i Akershus. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til en ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Akershus.
 • Det foreslås en bevilgning på 472,9 millioner kroner til Norges landbrukshøgskole. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til seks nye stipendiatstillinger ved Norges landbrukshøgskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 163,3 millioner kroner til Handelshøyskolen BI. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til to nye stipendiatstillinger ved Handelshøyskolen BI. Budsjettrammen er foreslått økt med 2,5 millioner kroner som følge av Stortingets vedtak om å forlenge siviløkonomstudiet til fem år.
 • Det foreslås en bevilgning på 28 millioner kroner til Norges informasjonsteknologiske Høgskole.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2005 tilskudd til drift av nettverket.
 • Forsvarets kompetansesenter for logistikk opprettes på Base Sessvollmoen og skal være et kompetansesenter innenfor logistikk, forvaltning, sanitet og vern mot ARBC (atom, radiologiske, biologiske og kjemiske) våpen.
 • Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02, omfattende Oslo og Akershus fylker, etableres med distriktsstab på Lutvann, Oslo.
 • Det er foreslått 81 millioner kroner til Statsbyggs opprydding, investering og drift av statens eiendommer på Fornebuområdet.
 • 170 millioner kroner er avsatt til prosjektet riksveg 2 Kløfta - Nybakk, fordelt med 130 millioner kroner i bompengemidler og 40 millioner kroner i statlige bevilgninger. Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer ny veg som vil korte inn eksisterende riksveg 2 med om lag 1,5 kilometer. De første 3,5 kilometerne fram til planskilt kryss ved Borgen vil bli bygd som tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Resten av strekningen vil bli bygd som ordinær tofelts veg.
 • Til stamvegprosjektet E16 Wøyen – Bjørum er det for neste år avsatt 120 millioner kroner, som i sin helhet blir stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av ny E16 på en 5,1 kilometer lang strekning nord for Sandvika i Akershus. I prosjektet inngår to tunneler, med en samlet lengde på 2,5 kilometer. Prosjekter omfatter ellers fem bruer og to kryss, i tillegg til påkoplinger til eksisterende E16 og omlegging av lokalveger. Den nye vegen vil erstatte en strekning på dagens E16 der det er mange ulykker og stor miljøbelastning. Det var opprinnelig planlagt å bygge ut prosjektet som tofelts veg, samtidig som det var forutsatt at det umiddelbart skulle planlegges videre utbygging til firefelts veg, med påfølgende omgående utbygging. Arbeidet pågår med å endre reguleringsplanen for å kunne gjennomføre utbyggingen til firefelts veg i samsvar med den nye stamvegnormalen. En direkte utbygging av E16 til firefelts veg vil imidlertid gi kostnadsbesparelser, og Samferdselsdepartementet legger derfor nå primært opp til at utbygging til fire felt skal skje samlet. Det legges opp til å gjennomføre mindre, forberedende arbeider fra våren 2005. Under forutsetning av snarlig planavklaring, legges det opp til anleggstart for utbygging til fire felt sommeren/høsten 2005. Valg av utbyggingsstrategi for prosjektet vil bli vurdert nærmere i det videre arbeidet med den eksterne kvalitetssikringen. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget om saken våren 2005, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det er foreslått i alt 262 millioner kroner i statlige bevilgninger til ”øvrige riksveger” (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. I tillegg er det regnet med at Akershus får stilt til disposisjon 325 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2, medregnet 23 millioner kroner i merinntekt fra 2003 og 8 millioner kroner i ubrukte midler fra tidligere år. Av bompengene forutsettes det 135 millioner kroner til strekningsvise investeringer på stamvegnettet og 160 millioner kroner til tiltak innenfor fylkesfordelt ramme, hvor 84 millioner kroner er fra Oslopakke 2. Dette betyr at 30 millioner kroner ennå ikke er fordelt. I tillegg forutsettes det at bompengeselskapet stiller 15 millioner kroner til disposisjon til kjøp av elektroniske brikker innenfor Akershus sin andel av bompengene.
 • Innenfor Statens vegvesens virkeområde skal det neste år nyttes om lag 180 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i Akershus. Av disse midlene er 70 millioner kroner statlige midler, mens resten er bompengemidler. Innenfor denne samlede rammen for kollektivtrafikktiltak er det satt av 50 millioner kroner til sikkerhets- og signalutstyr til Kolsåsbanen. I tillegg videreføres satsingen på utviklingen av knutepunkter og terminaler og tiltak for å bedre framkommeligheten for busser, blant annet igangsetting av arbeidet med å bygge kollektivfelt på E18 mellom Asker og Holmen.
 • I budsjettforslaget blir det vist til at Akershus fylkeskommune går inn for å prioritere Kolsåsbanen (Bærumsbanen) innenfor rammene av Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Dette prosjektet er en viktig del av banesystemet i vest, men plansituasjonen er fortsatt uklar. Samferdselsdepartementet forutsetter at det utarbeides en plan med kostnadsoverslag og nytte-/kostanalyser for prosjektet, og at framdrift og finansiering blir vurdert i forbindelse med handlingsprogrammet for perioden 2006-2015. Kommunene Bærum og Oslo må fatte vedtak om prosjektet, og det må oppnås enighet om framtidig drift av banestrekningen. Den foreslåtte investering til Kolsåsbanen i 2005 gjelder utstyr som er påkrevd uansett framtidig løsning. Samferdselsdepartementet forutsetter imidlertid at det blir en avklaring av framtidig drift av banen før det iverksettes investeringstiltak, går det fram av budsjettforslaget.
 • Akershus fylkeskommune har vedtatt en løsning med automatbane fra Fornebu til Lysaker. Baneløsningen er omforent med Oslo kommune. Kostnadene for infrastrukturen tilknyttet automatbanen er foreløpig beregnet til 880 millioner kroner. Med nåværende kostnadsoverslag vil kostnadene for baneinfrastrukturen kunne bli dekket av statlige bidrag over samferdselsbudsjettet og bidrag fra berørte grunneiere (staten ved Moderniseringsdepartementet og Statsbygg og Oslo kommune), med henholdsvis 6/11 og 5/11 av kostnadene. Akershus fylkeskommune vil legge fram forslag til finansieringsplan basert på denne fordelingen. Samferdselsdepartementet legger opp til et statlig bidrag på inntil 600 millioner kroner begrenset til et gitt kronebeløp som dekkes over ordningen med alternativ bruk av riksvegmidler. Det statlige bidraget over samferdselsbudsjettet vil være begrenset opptil 6/11 av endelig kostnadsramme, men likevel slik at det ikke overstiger 600 millioner kroner. Akershus fylkeskommune påtar seg det totale driftsansvaret for automatbanen, noe som også har vært en forutsetning for statlig bevilgning. Driftsansvaret for banen omfatter både infrastruktur, materiell og tilskudd til drift. Det er planlagt å starte prosjektet i 2007. Saken vil bli lagt fram for Stortinget når det foreligger godkjente reguleringsplaner med et endelig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet.
 • 760 millioner kroner er satt av til bygging av nytt dobbeltspor Sandvika – Asker, medregnet modernisering og oppgradering av Asker stasjon. Dette prosjektet er en del av utbyggingen til fire spor på strekningen Skøyen – Asker. Anleggsarbeidet på delstrekningen Sandvika - Asker vil være ferdig sommeren 2005. Etter prøvekjøring høsten 2005 vil så den nye strekningen bli tatt i bruk i samband med ruteendringen omkring årsskiftet 2005/2006.
 • Det er satt av midler til planlegging av nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika.
 • 53 millioner kroner foreslås til arbeid med teknisk og sikkerhetsmessig oppgradering av Lieråsen tunnel på Drammenbanen.
 • Utbygging av Lysaker jernbanestasjon er viktig for betjening av Lysakerområdet og for kollektivreisende til og fra Fornebu. Bærum kommune har satt krav om felles reguleringsplan fra tiltakshaverne for stasjonsområdet ved Lysaker. Forslaget til felles reguleringsplan ble oversendt Bærum og Oslo kommune i januar 2004, og forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i april 2004. Godkjenning av reguleringsplanen ventes høsten 2004. Ombyggingen skal samordnes med øvrige aktører, slik at stasjonen framstår som en effektiv kollektivterminal for både tog, buss og den valgte kollektivbetjeningen av Fornebu, heter det i budsjettforslaget.
 • Det er planlagt større ombyggingstiltak på Strømmen stasjonen. Ombyggingen finansieres innenfor en bevilgning på 80 millioner kroner, som er satt av til tiltak for å gjøre flere stasjoner og trafikknutepunkt bedre tilgjengelige for publikum. Som en del av disse tiltakene vil det blant annet bli lagt vekt på bedre informasjon og service for publikum, i tillegg til arbeid som er med på å gjøre publikumsområdene enda tryggere og mer tilgjengelig for alle.
 • Utbygging av togradio av typen GSM-R vil neste år skje på blant annet Gjøvikbanen.
 • Det vil bli etablert nye lokaler til skolevirksomheten ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt i 2005.
 • I forbindelse med strukturendringene i førsteinstansdomstolene planlegges nye lokaler for Follo tingrett fra januar 2006.
 • I Akershus fylkeskommune er det etablert prosjekt mellom kriminalomsorgen og politiet med sikte på å effektivisere fangetransporten i de to etatene ved å se behovene i sammenheng, og ved å utvikle et sterkere samarbeid mellom etatene.
 • Det foreslås en bevilgning til nytt vern av skog i Norge på 57,2 millioner kroner, en økning på 39,2 millioner kroner sammenliknet med 2004. Det foreslås også en tilsagnsfullmakt på 47,7 millioner kroner. Midlene skal benyttes til vern og kjøp av nye områder. Frivillig vern og aktiv bruk av arealer eid av Statskog vil bli prioritert. Prosesser knyttet til pilotprosjekt for "Frivillig skogvern" pågår i Akershus med sikte på vernevedtak i 2005.
 • Det er foreslått 5,4 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlene skal medvirke til å realisere regionale mål for utvikling, særlig på områdene kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.

Noen kulturposter:

Eidsvoll 1814 (investeringstilskudd)

2,7 millioner kroner

Henie-Onstad Kunstsenter

5,8 millioner kroner

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

968 000 kroner

Akershus Teater

936 000 kroner

Eidsvoll 1814

7,5 millioner kroner

Fetsund Lenser, fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter

1,7 millioner kroner

Akershus fylkesmuseum

2,7 millioner kroner

Follo museum

2,4 millioner kroner

Til fordeling av ABM-utvikling

626 000 kroner

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,6 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2004, hvor skatteanslaget er nedjustert med 1 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.

Veksten i de frie inntekter fra 2004-2005 blir fordelt med et likt beløp mellom kommunene og fylkeskommunene. Dette gir en sterkere relativ vekst i de frie inntektene til fylkeskommunene enn til kommunene og er begrunnet i økningen av antall elever i videregående opplæring.

Prisveksten 2004-2005 er anslått til 3,2 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Akershus

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent.

Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 4,1 pst. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,2 pst., gir det en reell vekst på 0,9 prosent. Kommunene i Akershus anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene som er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer den noe lavere veksten i de frie inntektene enn landsgjennomsnittet er:

 • kommunene i Akershus taper på tilbakeføringen av selskapsskatten, men vinner noe på omleggingen til symmetrisk inntektsutjamning.
 • kommunene i Akershus tjener noe på oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen i inntektssystemet. Dette gjelder først og fremst kommunene Asker og Bærum.

Asker og Nannestad er de kommunene i Akershus som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2005, med en nominell vekst på henholdsvis 0,6 pst og på 0,0 pst.

 • Asker kommunes lave vekst skyldes at kommunen taper på omleggingen av inntektsutjevningen. Nannestad taper på tilbakeføringen av selskapsskatten til kommunene og på nedtrapping av skjønnstilskudd knyttet til etableringen av Oslo lufthavn Gardermoen.

Sørum er den kommunen i Akershus som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2005, med en nominell vekst på 8,0 pst.

 • Hovedårsaken til at Sørum får en høy vekst er at kommunen tjener på omleggingen av inntektsutjevningen.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Kommunene i Akershus hadde i 2003 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 103 pst. av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3 pst. av driftsinntektene. Kommunene i Akershus hadde i 2003 et netto driftsresultat på 2,3 pst. av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,7 pst.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2003. Dette gjør at netto lånegjeld for 2003 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 25 935 kr per innbygger i netto lånegjeld i 2003. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 21 167 kr.

Akershus fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 7,8 pst i 2005, som er 2,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

 • Akershus fylkeskommune taper på overgangsordningen knyttet til sykehusreformen, men vinner om lag tilsvarende på øvrige oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen.
 • Akershus fylkeskommune tjener samlet sett noe på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen)
 • Akershus fylkeskommune tjener noe på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen
 • Akershus fylkeskommune får en økning i ordinært skjønn på om lag 30 mill. kr. Denne økningen må sees i sammenheng med at Akershus står overfor betydelige utfordringer knyttet til meget sterk elevtallsvekst i videregående skole.

Finansielle indikatorer

Akershus fylkeskommune hadde i 2003 et netto driftsresultat på –1,2 pst av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,1 pst. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 466 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 8 346 kr.


Kommune

Anslag på frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Vekst fra 2004-2005 (1000 kr)

Vekst i kr.per innb.fra 2004-2005 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2004-2005 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2003 (i % av landsgj.)

Netto drifts-resultat i pst av drifts-inntektene(i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

                   

0211 Vestby

273 496

272 789

287 139

14 350

1 118

5,3

95

-3,1

19 555

0213 Ski

575 342

558 527

601 994

43 467

1 635

7,8

98

0,0

19 844

0214 Ås

319 135

320 552

339 144

18 592

1 298

5,8

98

1,7

32 844

0215 Frogn

303 496

300 736

319 596

18 859

1 434

6,3

100

-0,8

25 896

0216 Nesodden

346 185

348 083

364 283

16 200

1 008

4,7

95

0,8

23 549

0217 Oppegård

550 949

538 246

558 713

20 467

877

3,8

103

2,5

18 165

0219 Bærum

2 802 450

2 801 208

2 867 881

66 673

645

2,4

115

5,7

26 049

0220 Asker

1 307 897

1 277 280

1 284 847

7 567

149

0,6

112

4,2

25 146

0221 Aurskog-Høland

306 422

302 706

313 087

10 381

786

3,4

93

3,4

30 572

0226 Sørum

287 122

278 137

300 271

22 134

1 734

8,0

95

-0,7

25 927

0227 Fet

207 590

202 128

214 347

12 219

1 288

6,0

95

1,1

40 251

0228 Rælingen

303 090

300 387

318 297

17 909

1 217

6,0

96

-4,6

17 570

0229 Enebakk

200 632

199 823

206 355

6 532

707

3,3

96

0,0

15 042

0230 Lørenskog

672 873

667 583

688 920

21 337

700

3,2

101

-2,0

26 334

0231 Skedsmo

909 966

901 430

966 597

65 167

1 576

7,2

97

3,9

25 460

0233 Nittedal

430 817

428 460

458 564

30 105

1 549

7,0

100

-0,6

24 164

0234 Gjerdrum

115 378

114 397

123 141

8 744

1 761

7,6

99

0,9

29 461

0235 Ullensaker

539 780

536 190

566 668

30 478

1 281

5,7

101

2,3

41 429

0236 Nes

413 014

402 987

414 923

11 936

666

3,0

94

-0,4

26 295

0237 Eidsvoll

419 843

417 903

431 495

13 593

741

3,3

94

1,2

15 850

0238 Nannestad

260 664

258 864

258 880

16

2

0,0

105

1,2

54 458

0239 Hurdal

76 297

76 364

79 733

3 369

1 258

4,4

101

-1,2

15 245

                   

Fordeles gjennom året

9000

9 000

20 000

 

 

 

 

 

 

Akershus

11 631 437

11 513 780

11 984 875

471 095

964

4,1

103

2,3

25 935
Til toppen