Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=49144&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 300,6 millioner kroner til Høgskolen i Nord-Trøndelag. Budsjettrammen er økt med 2 millioner kroner til husleie ved Falstadsenteret. Videre er budsjettrammen økt med 0,3 millioner kroner til styrking og utvikling av lulesamisk og sørsamisk.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2005 tilskudd til drift av nettverket.
 • Trøndelag Heimevernsdistrikt 12, som omfatter Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker, etableres med distriktsstab lokalisert til Værnes, Stjørdal.
 • Landsdelskommando Sør i Trondheim legges ned for å tilpasse ledelses- og kommandostrukturen til Forsvarets nye struktur og endrede rammebetingelser.
 • Regjeringen foreslår en ytterligere opptrapping av programmet for økt sikkerhet mot leirskred. Det foreslås bevilget midler til sikringstiltak i skredfarlige områder langs Namsen. Arbeid vil bli satt i gang i 2005 for områdene Mettebakken i Namsos, Skeismarka i Overhalla og Holobekken i Grong.
 • Det foreslås økt bevilgning til vern og sikring av bygninger og anlegg. Restaureringsarbeidet på Steinvikholm videreføres.
 • I 2005 er den fylkesvise verneplanen for Vikanbukta planlagt vedtatt.
 • Det er foreslått til sammen 130 millioner kroner til prosjektet E6 Jevika – Selli. Prosjektet omfatter bygging av 10 km ny riksveg og 11 km lokalt vegnett. Prosjektet vil avlaste Steinkjer sentrum for gjennomgangstrafikk og gjøre det mulig med miljømessig opprusting i sentrum. I tillegg bygges sammenhengende gang- og sykkelvegnett i sentrum. Anleggsarbeidene startet i januar 2002. Prosjektet er forutsatt gjennomført i to etapper. Parsellen Sneppen – Selli ble åpnet for trafikk i juli 2004, mens det har vært forutsatt at parsellen Jevika – Sneppen blir åpnet for trafikk i 2007. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å se på mulighetene for en raskest mulig utbygging av delstrekningen Jevika – Figga til firefelts veg, i samsvar med den nye stamvegnormalen. Strekningen utgjør om lag 4 km av den om lag 5 km lange parsellen Jevika – Sneppen. - En eventuell planlegging og utbygging til firefelts veg vil medføre utsettelse av deler av prosjektet. Samferdselsdepartementet har imidlertid vurdert prosjektet som så viktig for framtiden at en mulig utsettelse på grunn av endringer i utbyggingsplanene ikke bør være avgjørende for saken. Mulighetene for en løsning med fire felt må også drøftes nærmere med lokale myndigheter.
 • Det er avsatt 61 millioner kroner i statlige bevilgninger til investeringer på ”øvrige riksveger” i (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. I tillegg er det regnet med at Nord-Trøndelag får stilt til disposisjon 20 millioner kroner i bompenger til Namdalsprosjektet. Innenfor denne rammen er det forutsatt at 45 millioner kroner skal nyttes til å avslutte de arbeidene som nå pågår i Namdalsprosjektet. 20 millioner kroner av dette beløpet dekkes ved hjelp av bompenger. I påvente av planavklaring og finansieringsløsning vil det bli vurdert å etablere en midlertidig tilknytning av den nye brua over Namsen til riksveg 17 via kommunalt vegnett. I forslaget blir det blant annet vist til at kommunene i området tidligere i år har gjort vedtak som gjelder Namdalsprosjektet, og som betyr en større belastning på den fylkesfordelte rammen for Nord-Trøndelag i perioden 2006-2009 enn det fylkeskommunen går inn for. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget når dette er nærmere diskutert med fylkeskommunen og kommunene. Nye anleggsarbeider vil ikke bli satt i gang før finansieringen er endelig avklart.
 • Innenfor den statlige rammen til ”øvrige riksveger”, vil det bli nyttet midler til å videreføre arbeidene på strekningen Asp – Dyrstad, på riksveg 17. Denne strekningen ventes åpnet for trafikk i oktober 2005.
 • I budsjettforslaget er det ellers prioritert flere investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger.
 • Det er foreslått 79,62 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlene skal medvirke til å realisere regionale mål for utvikling, særlig på områdene kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.

Noen kulturposter:

Hell Blues Festival

538 000 kroner

Norsk Revyfaglig Senter

1,4 millioner kroner

Nord-Trøndelag Teater

2,2 millioner kroner

Steinvikholm musikkteater

975 000 kroner

Stiklestad nasjonale Kultursenter A/S

11,9 millioner kroner

Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Woxengs Samlinger Vik

4,1 millioner kroner

Til fordeling av ABM-utvikling

1,2 millioner kroner

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,6 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2004, hvor skatteanslaget er nedjustert med 1 mrd. kr forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.

Veksten i de frie inntekter fra 2004-2005 blir fordelt med et likt beløp mellom kommunene og fylkeskommunene. Dette gir en sterkere relativ vekst i de frie inntektene til fylkeskommunene enn til kommunene og er begrunnet i økningen av antall elever i videregående opplæring.

Prisveksten 2004-2005 er anslått til 3,2 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Nord-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent.

Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,4 pst. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,2 pst., gir det en reell vekst på 0,2 prosent. Kommunene i Nord-Trøndelag anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene som er 0,9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer lavere vekst i de frie inntektene enn landsgjennomsnittet er:

 • kommunene i Nord-Trøndelag taper på tilbakeføring av selskapsskatten til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen fra og med 2005.
 • kommunene i Nord-Trøndelag taper også på oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen i inntektssystemet

Røyrvik er den kommunen i Nord-Trøndelag som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2005, med en nominell vekst på –2,1 pst, som er 6,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Den lave veksten for Røyrvik kommune skyldes at kommunen taper på endringene i inntektssystemet i perioden 2002-2006.
 • Kommunen taper også på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregning av utgiftsutjevningen.

Høylandet er den kommunen i Nord-Trøndelag som anslås å få høyest nominell vekst i frie inntekter i 2005, med en nominell vekst på 5,1 pst., som er 0,8 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

 • En viktig årsak til at Høylandet kommune får høy vekst er at kommunen tjener på at nye kriteriedata legges til grunn ved beregning av utgiftsutjevningen.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2003 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 97 pst. av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3 pst. av driftsinntektene. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2003 et netto driftsresultat på 0,4 pst. av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,7 pst.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2003. Dette gjør at netto lånegjeld for 2003 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 30 808 kr per innbygger i netto lånegjeld i 2003. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 21 167 kr.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,9 pst i 2005, som er 2,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune vinner på overgangsordningen knyttet til sykehusreformen, men taper mer på øvrige oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune taper på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen)
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune taper på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen

Finansielle indikatorer

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2003 et netto driftsresultat på 1,3 pst av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,1 pst. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var –5 454 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 8 346 kr.


Kommune

Anslag på frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Vekst fra 2004-2005 (1000 kr)

Vekst i kr. per innb. fra 2004-2005 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2004-2005 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2003 (i % av landsgj.)

Netto drifts- resultat i pst av drifts- inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1702 Steinkjer

501 492

500 068

516 604

16 535

809

3,3

94

1,2

25 895

1703 Namsos

310 209

315 371

325 969

10 598

853

3,4

93

-1,0

40 180

1711 Meråker

80 646

80 461

83 191

2 730

1 075

3,4

101

1,8

46 207

1714 Stjørdal

450 147

452 380

466 724

14 344

747

3,2

93

-1,5

26 696

1717 Frosta

73 165

73 320

75 700

2 380

970

3,2

103

0,2

32 143

1718 Leksvik

102 716

104 968

110 168

5 200

1 481

5,0

96

-0,4

32 687

1719 Levanger

426 867

423 233

438 700

15 467

865

3,7

94

0,9

23 613

1721 Verdal

339 149

338 554

346 962

8 408

608

2,5

94

0,5

26 185

1723 Mosvik

34 805

34 695

36 354

1 659

1 870

4,8

123

4,1

25 884

1724 Verran

86 078

86 003

89 347

3 344

1 246

3,9

102

1,8

33 069

1725 Namdalseid

62 587

63 262

65 291

2 029

1 141

3,2

112

1,8

43 266

1729 Inderøy

151 034

148 130

155 064

6 934

1 192

4,7

95

-1,1

33 800

1736 Snåsa

69 910

71 515

74 001

2 486

1 083

3,5

104

2,2

33 269

1738 Lierne

57 797

59 220

60 753

1 533

999

2,6

121

-1,3

29 968

1739 Røyrvik

26 161

26 798

26 245

-553

-1 027

-2,1

160

1,1

67 744

1740 Namsskogan

38 025

37 340

38 424

1 084

1 131

2,9

126

5,9

62 095

1742 Grong

81 544

84 035

87 570

3 536

1 397

4,2

104

0,9

39 421

1743 Høylandet

45 357

45 654

47 961

2 307

1 834

5,1

119

4,4

36 034

1744 Overhalla

96 734

98 462

101 943

3 481

983

3,5

97

0,0

27 274

1748 Fosnes

34 043

34 509

35 619

1 110

1 484

3,2

134

3,3

31 009

1749 Flatanger

50 279

51 441

52 479

1 039

851

2,0

125

2,8

30 315

1750 Vikna

112 010

111 894

114 635

2 741

682

2,4

100

-2,4

34 128

1751 Nærøy

151 362

151 988

157 575

5 587

1 066

3,7

99

0,1

44 800

1755 Leka

27 874

28 447

29 837

1 390

2 186

4,9

139

0,2

44 970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeles gjennom året

10 000

10 000

10 027

 

 

 

 

 

 

Nord-Trøndelag

3 419 995

3 431 748

3 547 143

115 395

902

3,4

97

0,4

30 808
Til toppen