Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=49144&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 341,6 millioner kroner til Høgskolen i Bodø. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til en ny stipendiatstilling ved høyskolen. Høgskolen i Bodø er tildelt 12,4 millioner kroner til husleie. Budsjettrammen er foreslått økt med 1,4 millioner kroner som følge av Stortingets vedtak om å forlenge siviløkonomstudiet til fem år. Videre er budsjettrammen økt med 0,3 millioner kroner til styrking og utvikling av lulesamisk og sørsamisk.
 • Det foreslås en bevilgning på 142,7 millioner kroner til Høgskolen i Narvik.
 • Det foreslås en bevilgning på 106 millioner kroner til Høgskolen i Nesna. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til en ny stipendiatstilling ved denne høyskolen. Budsjettrammen er økt med 16,7 millioner kroner i utstyrsbevilgning.
 • Utbyggingen av fiskerihavn på Lovund sluttføres i 2005.
 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavner i Ballstad i Vestvågøy kommune (710 000 kroner), Reine i Moskenes kommune (911 500 kroner) og Tyvsøy på Røst (207 000 kroner). Tilskuddene planlegges utbetalt i 2006.
 • I tråd med tidligere signaler arbeides det med å skille Kystverket Produksjon ut fra Kystverket som et heleid statlig aksjeselskap. Det er fortsatt enkelte element som ikke er avklart. Regjeringen vil komme tilbake til saken.
 • Oppmerking av farleden i Tjeldsundet sluttføres i 2005.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2005 tilskudd til drift av nettverket.
 • Det settes av midler til utvikling av en ferdsskriver for vågehvalfangsten.
 • Det settes av midler til drift av fyrmuseumsnettverket. Lofotmuseet er en av museene som deltar i nettverket.
 • Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14, omfattende Nordland fylke, med unntak av den nordre delen, etableres med distriktsstab på Drevjamoen i Vefsn kommune.
 • Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16, omfattende Troms fylke og nordre del av Nordland fylke, etableres med distriktsstab på Elvegårdsmoen, Bjerkvik.
 • Forsvaret vil forestå reparasjon og gjenreisning av frihetsmonumentet i Narvik innenfor en samlet ramme på 5,2 millioner kroner
 • Vern av Visten/Lomsdal er planlagt gjennomført i 2005 i tråd med Nasjonalparkplanen.
 • Til arbeidet med å ta vare på de ville laksebestandene i Norge vil det bli disponert 95 millioner kroner i 2005. I 2004 er den totale bevilgning på om lag 20 millioner kroner til arbeidet med å nedkjempe parasitten. I 2005 er det i tillegg lagt inn en økning på 5 millioner kroner under kap. 1400 post 21. En stor del av disse midlene vil gå til å styrke arbeidet mot Gyrodactylus salaris.
 • Planlegging av aksjon i Vefsna startes opp i 2005.
 • Det foreslås 4,9 millioner kroner til ulike tiltak for å styrke fjellrevbestanden i Norge. Dette er samme høye nivå som i 2004. Arbeidet vil i all hovedsak følge Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan, bla innfanging og avl for senere utsetning, rødrevkontroll og foring av fjellrev og overvåking. Fjellreven på Børgefjell er en del av dette prosjektet.
 • Samlet innsats til verdensarvsområdene på UNESCO liste øker med 1 million kroner. De norske verdensområdene er Bergstaden Røros, Bryggen i Bergen, Hjemmeluft i Alta, Urnes stavkirke og Vegaøyene.
 • Økt bevilgning til kystkultur med 6 millioner kroner. Bevilgningen går til kystkultur i Lofoten og hele landet generelt.
 • Sjøkartlegging langs norskekysten fortsetteri Lofoten og Vesterålen, samt i ytre strøk av Troms.
 • Til sammen 110 millioner kroner er avsatt til prosjektet E6 Osen – Korgen. Prosjektet omfatter bygging av 13 kilometer ny veg. Av dette er 8,5 kilometer tunnel gjennom Korgfjellet. Prosjektet vil medføre at Korgfjellet fjernes som flaskehals på stamvegnettet og at E6 innkortes med om lag 4 kilometer. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2005.
 • Det er satt av 325 millioner kroner for å videreføre arbeidene på E10 Lofotens fastlandsforbindelse. Prosjektet er en videreføring av tidligere anlegg som ble avsluttet med bru over Raftsundet. Videreføringen omfatter bygging av ny veg fra Raftsundet, langs Ingelsfjorden og over til Øksfjorden, som krysses med to bruer. Videre går vegen i tunnel på østsiden av Innerfjorden og gjennom Sørdalen til Gullesfjordbotn, der den knyttes til eksisterende E10. Totalt omfatter prosjektet om lag 30 km ny veg. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2007.
 • 66,1 millioner kroner i statlige midler er for neste år avsatt til prosjektet E 12 Umskaret. Beløpet finansieres blant annet innenfor en bevilgning til ordningen med kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, som kompensasjon for at enkelte næringer må betale full arbeidsgiveravgift, samme hvor arbeidstakeren bor. For 2005 vil hele bevilgningen til ordningen bli nyttet til prosjektet E12 Umskaret. Prosjektet omfatter dels bygging av ny veg og dels utbedring av eksisterende veg på en 9,5 kilometer lang strekning. I utbyggingen inngår blant annet en 3,6 kilometer lang tunnel. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2006, og betyr blant annet en bedre regularitet for trafikken mellom Mo i Rana og Sverige vinterstid.
 • Det er foreslått i alt 153 millioner kroner i statlige bevilgninger til ”øvrige riksveger” i fylket (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. Innenfor denne rammen fullføres arbeidene med utskifting av ferjekaiene i sambandet Flostad – Søvik på riksveg 828 i kommunene Herøy og Alstadhaug. I tillegg fullføres utbedringen av riksveg 813 Beiarfjellet. Det legges opp til anleggsstart på delstrekningen Finneidfjord – Lakshusnes, på riksveg 808 Finneidfjord – Hemnesberget. Denne delstrekningen omfatter 7,4 kilometer av i alt 13,7 kilometer ny veg som skal bygges langs dagens veg. I budsjettforslaget for ”øvrige riksveger” er det ellers lagt opp til å prioritere flere mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.
 • 93 millioner kroner (inklusiv merverdiavgift) er satt av til fjernstyring på Nordlandsbanen, fordelt med 63 millioner (inklusiv merverdiavgift) kroner til Grong – Mosjøen og 30 millioner kroner (inklusiv merverdiavgift) til Mosjøen – Bodø.
 • Innenfor en bevilgning på 50 millioner kroner (inklusiv merverdiavgift) til tiltak som skal øke kapasiteten for gods- og persontransport, er det satt av midler som blant annet skal benyttes til prosjektering og forberedelse av prosjektet "Eiterstraum kryssingsspor" på Nordlandsbanen.
 • Det arbeides videre med vurdering av mulighetene for fengselsutbygging i Indre Salten/Sørfold, blant annet gjennom alternativ finansiering gjennom samarbeid med Fauske og Sørfold kommuner, etter initiativ fra de to kommunene.
 • I Bodø er det etablert et prosjekt om tverrfaglig forpliktende samarbeid rettet mot den enkelte ungdom/unge lovbryter for utvikling av konstruktiv atferd knyttet til utdanning, hjem og fritid. Et sentralt prinsipp er å involvere de berørte parter som aktive deltakere for å løse en aktuell konflikt eller situasjon og for å forebygge fremtidig gjentakelse.
 • Det er foreslått 195,68 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlene skal medvirke til å realisere regionale mål for utvikling, særlig på områdene kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.

Noen kulturposter:

Nordland Akademi for Kunst og Kultur

1 million kroner

Lofoten international Art Festival

306 000 kroner

Figurteatret i Nordland

4,3 millioner kroner

Nordnorsk Kunstnersentrum

1,6 millioner kroner

SKINN - Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge

764 000 kroner

Nordland Teater AS

13,5 millioner kroner

Musikkteatret i Bodø

566 000 kroner

Nordland Teater - Husleie

965 000 kroner

Hamsun-dagene (Hamsun-stiftelsen Hamarøy)

100 000 kroner

Innsamling av stedsnavn i Nordland

124 000 kroner

Salten Museum

5,8 millioner kroner

Helgeland museum

6,6 millioner kroner

Museum Nord

4,1 millioner kroner

Norsk Luftfartsmuseum

8,9 millioner kroner

Lofotr - Vikingemuseet på Borg

1,4 millioner kroner

Til fordeling av ABM-utvikling

1,2 millioner kroner

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,6 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2004, hvor skatteanslaget er nedjustert med 1 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.

Veksten i de frie inntekter fra 2004-2005 blir fordelt med et likt beløp mellom kommunene og fylkeskommunene. Dette gir en sterkere relativ vekst i de frie inntektene til fylkeskommunene enn til kommunene og er begrunnet i økningen av antall elever i videregående opplæring.

Prisveksten 2004-2005 er anslått til 3,2 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent.

Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,9 pst. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,2 pst., gir det en reell vekst på 0,6 prosent. Kommunene i Nordland anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer lavere vekst i de frie inntektene enn landsgjennomsnittet er:

 • kommunene i Nordland taper på at selskapsskatten tilbakeføres til kommunene fra og med 2005. Kommunene vinner noe på omleggingen av inntektsutjevningen.
 • kommunene i Nordland taper på oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen i inntektssystemet.

Vega er den kommunen i Nordland som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2005, med en nominell vekst på –12,8 pst, som er 17,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Vega kommune er foreløpig ikke tildelt skjønnsmidler fra fylkesmannen. Dette påvirker inntektsveksten til Vega kommune.
 • Kommunen taper også på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftutjevningen.

Hemnes er den kommunen i Nordland som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2005, med en nominell vekst på 7,5 pst., som er 3,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

 • Hemnes kommune vinner på tilbakeføring av selskapsskatt og omlegging av inntektsutjevningen fra og med 2005.
 • Kommunen vinner også noe på endringene i inntektssystemet i perioden 2002-2006

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Kommunene i Nordland hadde i 2003 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 103 pst. av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3 pst. av driftsinntektene. Kommunene i Nordland hadde i 2003 et netto driftsresultat på 1,3 pst. av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,7 pst.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2003. Dette gjør at netto lånegjeld for 2003 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger (i Dønna kommunes tilfelle ser det imidlertid ut som regnskapsføringen ikke er konsistent med de øvrige kommuner, slik at pensjonsforpliktelser er inkludert). Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 26 020 kr per innbygger i netto lånegjeld i 2003. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 21 167 kr.

Nordland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 pst i 2005, som er 3,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Nordland fylkeskommune taper på overgangsordningen knyttet til oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen i inntektssystemet.
 • Nordland fylkeskommune taper samlet sett på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen)
 • Nordland fylkeskommune får en reduksjon i ordinært skjønn
 • Nordland fylkeskommune tjener på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen

Finansielle indikatorer

Nordland fylkeskommune hadde i 2003 et netto driftsresultat på 3,4 pst av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,1 pst. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 806 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 8 346 kr.


Kommune

Anslag på frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Vekst fra 2004-2005 (1000 kr)

Vekst i kr. per innb. fra 2004-2005 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2004-2005 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2003 (i % av landsgj.)

Netto drifts- resultat i pst av drifts- inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1804 Bodø

1 020 823

1 031 300

1 091 852

60 553

1 383

5,9

100

1,6

25 841

1805 Narvik

463 964

475 372

494 997

19 625

1 058

4,1

99

4,1

20 076

1811 Bindal

70 673

71 420

70 374

-1 046

-580

-1,5

110

3,5

37 946

1812 Sømna

69 709

71 117

73 440

2 323

1 118

3,3

112

0,6

38 736

1813 Brønnøy

219 127

224 565

231 208

6 643

878

3,0

99

1,4

24 382

1815 Vega

53 582

54 700

47 705

-6 995

-5 069

-12,8

123

-2,1

18 681

1816 Vevelstad

27 225

27 830

25 391

-2 439

-4 645

-8,8

155

 

 

1818 Herøy

62 395

63 991

67 312

3 322

1 900

5,2

117

1,4

27 506

1820 Alstahaug

197 964

202 896

205 598

2 703

366

1,3

101

1,7

31 801

1822 Leirfjord

75 070

76 731

79 773

3 042

1 366

4,0

106

-1,2

19 028

1824 Vefsn

354 769

363 053

377 046

13 992

1 039

3,9

98

2,5

13 685

1825 Grane

55 528

56 622

58 674

2 051

1 336

3,6

119

0,4

10 153

1826 Hattfjelldal

56 555

56 897

58 663

1 766

1 131

3,1

117

7,2

17 995

1827 Dønna

60 923

62 028

61 941

-88

-57

-0,1

119

-3,8

73 154

1828 Nesna

65 384

66 155

68 820

2 664

1 462

4,0

119

-0,4

12 106

1832 Hemnes

140 571

142 374

153 115

10 741

2 355

7,5

99

6,4

13 807

1833 Rana

630 555

644 416

663 118

18 702

739

2,9

98

2,5

17 754

1834 Lurøy

83 586

84 692

89 090

4 398

2 173

5,2

113

3,6

14 216

1835 Træna

26 356

26 949

24 858

-2 091

-4 585

-7,8

154

3,6

 

1836 Rødøy

64 992

66 830

63 014

-3 817

-2 649

-5,7

126

1,3

14 163

1837 Meløy

199 366

203 840

216 259

12 419

1 834

6,1

99

1,4

34 469

1838 Gildeskål

84 233

82 593

85 182

2 588

1 168

3,1

112

-1,7

29 860

1839 Beiarn

45 281

46 509

47 888

1 379

1 166

3,0

121

3,5

32 219

1840 Saltdal

148 951

180 518

168 459

-12 059

-2 500

-6,7

106

0,8

26 959

1841 Fauske

247 464

249 891

244 250

-5 641

-586

-2,3

100

-1,8

 

1845 Sørfold

75 851

78 167

83 134

4 967

2 274

6,4

107

-6,6

21 382

1848 Steigen

101 485

103 715

105 076

1 361

475

1,3

112

-0,1

40 745

1849 Hamarøy

74 526

75 678

78 106

2 427

1 297

3,2

114

2,9

 

1850 Tysfjord

81 977

83 751

83 332

-419

-190

-0,5

111

0,3

35 244

1851 Lødingen

78 642

80 425

78 723

-1 702

-713

-2,1

107

-2,5

37 204

1852 Tjeldsund

56 545

56 888

57 570

682

471

1,2

115

1,3

36 284

1853 Evenes

54 209

54 829

56 996

2 167

1 500

4,0

116

2,1

49 146

1854 Ballangen

89 571

90 772

91 312

539

200

0,6

109

 

 

1856 Røst

27 828

27 676

28 256

580

941

2,1

137

3,5

66 775

1857 Værøy

32 542

33 272

31 773

-1 499

-1 975

-4,5

130

2,8

23 003

1859 Flakstad

54 834

55 810

56 479

669

451

1,2

120

1,1

 

1860 Vestvågøy

302 478

308 729

303 483

-5 246

-485

-1,7

100

0,1

13 170

1865 Vågan

248 962

253 134

258 880

5 746

635

2,3

99

-1,3

69 531

1866 Hadsel

226 645

231 425

223 204

-8 221

-1 023

-3,6

100

-0,6

25 374

1867 Bø

102 778

100 362

104 158

3 796

1 248

3,8

105

0,2

26 210

1868 Øksnes

134 122

137 191

141 630

4 439

958

3,2

104

1,5

21 904

1870 Sortland

259 410

269 896

262 248

-7 648

-804

-2,8

100

0,8

32 898

1871 Andøy

165 370

169 104

173 418

4 314

795

2,6

102

 

 

1874 Moskenes

44 617

45 103

45 374

271

224

0,6

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeles gjennom året

9 000

9 000

134 400

 

 

 

 

 

 

Nordland

6 746 441

6 898 215

7 165 578

267 363

1 128

3,9

103

1,3

26 020
Til toppen