Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oppland

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=49144&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

  • Det foreslås en bevilgning på 180,6 millioner kroner til Høgskolen i Lillehammer. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til en ny stipendiatstilling.
  • Det foreslås en bevilgning på 143,8 millioner kroner til Høgskolen i Gjøvik. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til en ny stipendiatstilling ved denne høyskolen.
  • Vern av Reinheimen er planlagt gjennomført i 2005 i tråd med Nasjonalparkplanen.
  • Det er avsatt i alt 88 millioner kroner i statlige bevilgninger til investeringer på ”øvrige riksveger” (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket.
  • Oppland får stilt til disposisjon 72 millioner kroner i utbygging av riksveg 4. Innenfor denne rammen legges det opp til å bruke til sammen 122 millioner kroner til å videreføre omleggingen av riksveg 4 forbi Raufoss. Av dette beløpet blir 68 millioner kroner finansiert ved hjelp av bompenger.
  • I tillegg prioriteres flere mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.
  • Utbygging av togradio av typen GSM-R vil neste år skje på blant annet Gjøvikbanen.
  • I fylket er det etablert prosjekt mellom kriminalomsorgen og politiet med sikte på å effektivisere fangetransporten i de to etatene ved å se behovene i sammenheng, og ved å utvikle et sterkere samarbeid mellom etatene.
  • Det er foreslått 76,24 millioner kroner til utviklingstiltak i Oppland fylkeskommune over kapittel 551 post 64. Tilskuddet gjelder forsøket ”Fritt fram”. Tilskuddet er redusert i forhold til 2004 fordi perioden for omstillingsprogrammet er over. Flere departement gir midler til forsøket. Tilskuddet skal medvirke til å gi enda mer kraft i det regionale utviklingsarbeidet. Bruken av midlene skal skje ut fra en prioritering i det regionale partnerskapsforumet.

Noen kulturposter:

Per Gynt Stemnet

1,2 million kroner

Valdres Sommersymfoni

418 000 kroner

Norske Festivaler BA

204 000 kroner

Lillehammer Kunstmuseum

4,3 million kroner

Museet i Nord-Gudbrandsdalen

981 000 kroner

Maihaugen

28 ,9 million kroner

Valdres Folkemuseum

2 ,4 million kroner

Toten Økomuseum og historielag

1,3 million kroner

Gjøvik historiske samlinger/Eiktunet kulturhistorisk museum

1,3 million kroner

Randsfjordmuseene

3,7 million kroner

Til fordeling av ABM-utvikling

511 000 kronerKommune

Anslag på frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Vekst fra 2004-2005 (1000 kr)

Vekst i kr. per innb. fra 2004-2005 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2004-2005 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2003 (i % av landsgj.)

Netto drifts- resultat i pst av drifts- inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0501 Lillehammer

581 331

576 036

611 134

35 098

1 400

6,1

94

1,3

29 489

0502 Gjøvik

633 074

625 749

644 820

19 070

693

3,0

94

3,6

19 148

0511 Dovre

80 664

82 280

86 899

4 619

1 602

5,6

99

26,9

19 661

0512 Lesja

68 603

69 337

73 309

3 972

1 798

5,7

104

33,1

1 005

0513 Skjåk

74 580

76 217

73 943

-2 274

-950

-3,0

101

5,3

15 673

0514 Lom

71 540

72 146

74 351

2 205

883

3,1

106

33,7

12 357

0515 Vågå

103 228

105 597

110 235

4 637

1 220

4,4

95

19,7

13 853

0516 Nord-Fron

151 548

151 022

159 197

8 174

1 379

5,4

96

4,1

11 844

0517 Sel

161 263

163 959

169 683

5 724

940

3,5

96

12,4

13 231

0519 Sør-Fron

92 765

92 442

95 070

2 628

798

2,8

96

0,4

17 275

0520 Ringebu

136 099

136 019

139 422

3 402

738

2,5

98

0,7

26 451

0521 Øyer

123 878

123 218

127 747

4 529

930

3,7

95

-2,0

17 077

0522 Gausdal

160 394

160 321

165 357

5 036

814

3,1

94

3,4

45 737

0528 Østre Toten

364 289

380 955

396 471

15 516

1 059

4,1

94

3,8

18 412

0529 Vestre Toten

309 409

308 904

316 118

7 213

573

2,3

95

1,4

24 056

0532 Jevnaker

156 360

155 920

161 628

5 708

901

3,7

96

6,0

22 040

0533 Lunner

198 522

198 485

202 656

4 172

493

2,1

96

12,5

17 287

0534 Gran

332 438

339 404

349 499

10 095

771

3,0

95

0,2

13 908

0536 Søndre Land

163 739

206 196

215 819

9 623

1 593

4,7

98

-0,3

24 183

0538 Nordre Land

186 008

184 603

191 939

7 336

1 061

4,0

93

-2,5

16 981

0540 Sør-Aurdal

100 835

101 046

105 676

4 631

1 424

4,6

97

-0,5

30 368

0541 Etnedal

51 523

52 365

54 655

2 290

1 624

4,4

120

0,2

-5 733

0542 Nord-Aurdal

167 002

173 975

182 193

8 218

1 257

4,7

95

-1,2

22 688

0543 Vestre Slidre

66 188

67 358

68 865

1 507

654

2,2

104

1,7

8 845

0544 Øystre Slidre

91 547

93 293

97 284

3 991

1 281

4,3

97

2,1

12 570

0545 Vang

57 012

57 527

62 040

4 513

2 793

7,8

108

2,2

-17 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeles gjennom året

12 800

12 800

12 409

 

 

 

 

 

 

Oppland

4 696 638

4 767 176

4 948 418

181 242

987

3,8

96

4,3

20 236
Til toppen