Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=49144&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 3,2 milliarder kroner til Universitetet i Oslo. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 25 nye stipendiatstillinger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 17 millioner kroner til Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge. Senteret driver med forsking, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, menneskerettigheter og minoritetsspørsmål. Senteret holder til i foreløpig lokale ved Universitetet i Oslo frem til restaureringen av Villa Grande er gjennomført. Regjeringens mål er å gjøre Villa Grande til et sentrum for forebyggende arbeid mot rasisme, diskriminering og brudd på menneskerettigheter.
 • Det foreslås en bevilgning på:
  • 87 millioner kroner til Arkitekthøgskolen i Oslo
  • 113,8 millioner kroner til Norges idrettshøgskole
  • 149,3 millioner kroner til Norges musikkhøgskole. Budsjettrammen er økt med 25,5 millioner kroner i utstyrsmidler
  • 173,9 millioner kroner til Kunsthøgskolen i Oslo. Budsjettrammen er økt med 0,7 millioner kroner til etterutdanning av kunstnere og etablering av mastergrader
  • 8,1 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen
  • 2,7 millioner kroner til Den norske Eurytmihøyskole
  • 12,5 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt
  • 3,1 millioner kroner til Den Norske Balletthøyskole
  • 5,9 millioner kroner til Oslo Merkantile høyskole
  • 6,7 millioner kroner til Norsk Reiselivshøgskole
  • 51,2 millioner kroner til Diakonhjemmet Høgskole
  • 40,4 millioner kroner til Lovisenberg diakonale høgskole
  • 23,2 millioner kroner til Menighetssøsterhjemmets Høgskole.
 • I tråd med St.meld. nr. 18 (2001-2002) har Utdannings- og forskningsdepartementet, sammen med Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo, opprettet et stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Departementet forslår å bevilge midler til en ny stipendiatstilling i 2005. Plasseringen av denne avklares mellom de berørte institusjonene.
 • Det foreslås en bevilgning på 856,9 millioner kroner til Høgskolen i Oslo. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til en ny stipendiatstilling.
 • Det foreslås en bevilgning på 43,1 millioner kroner til Det teologiske Menighetsfakultet. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til to nye stipendiatstillinger ved Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Det foreslås en bevilgning på 200,8 millioner kroner til Norges veterinærhøgskole. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til to nye stipendiatstillinger ved veterinærhøyskolen.
 • Regjeringen foreslår i budsjettet for 2005 å opprette tre nye landsdekkende såkornfond. Hensikten er å øke tilgangen på risikovillig kapital til innovative prosjekter over hele landet. Fondene lokaliseres administrativt i de tre universitetsbyene Oslo, Bergen og Trondheim.
 • Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 etableres med distriktsstab på Lutvann.
 • Arbeidet med Forsvarets ledelsebygg på Akershus festning fortsetter, og det er satt av 280 millioner kroner i 2005. Bygget planlegges ferdigstilt i 2006.
 • Det er foreslått at 50 millioner kroner innenfor Opptrappingsplan for psykisk helse settes av til tiltak i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Storbyene har den største hyppigheten av mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og i tillegg har mange av disse dårlige levekår og får ikke den oppfølging som er ønskelig.
 • Supplerende verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus planlegges vedtatt i 2005.
 • Det foreslås å øke bevilgningen til miljøvennlig byutvikling med 2 millioner kroner. Midlene skal benyttes til å utvikle og stimulere til nye løsninger som fremmer miljøvennlig byutvikling og byforvaltning. Midlene vil blant annet bli benyttet i Groruddalen i Oslo, som er et av pilotprosjektene hvor flere tiltak prøves ut.
 • Det er foreslått bevilget 15 millioner kroner til hovedstadsaksjonen i statsbudsjettet for 2005.
 • Det er satt av 43, 4 millioner kroner i 2005 til ekstraordinært vedlikehold på Bygdø kongsgård.
 • Det foreslås 27 millioner kroner til investeringer i Pilestredet Park.
 • Det er foreslått 309 millioner kroner i statlige bevilgninger til investeringer på ”øvrige riksveger” (riksveger som ikke omfattes av stamvegnett) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i Oslo. I tillegg er det regnet med at Oslo får stilt til disposisjon 678 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2, medregnet 34 millioner kroner i merinntekt fra 2003 og 196 millioner kroner i ubrukte midler fra tidligere. Av bompengene forutsettes det benyttet 188 millioner kroner til strekningsvise investeringer på stamvegnettet og 490 millioner kroner til fylkesfordelt ramme (hvorav 126 millioner kroner fra Oslopakke 2). I tillegg forutsettes det at bompengeselskapet stiller til disposisjon 15 millioner kroner til kjøp av elektroniske brikker innenfor Oslos andel av bompengene. Det er ellers lagt til grunn 20 millioner kroner som tilskudd fra Oslo kommune. Innenfor denne rammen prioriteres anleggsstart på prosjektet riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen, som er en av de mest trafikkerte vegstrekningene i Oslo. Strekningen er svært ulykkesutsatt, og det er i tillegg store problemer når det gjelder trafikkavviklingen på dagens vegstrekning. Støy- og luftforurensingsproblemene er også betydelig. Prosjektet omfatter både nytt hovedvegsystem og lokalvegnett. Samferdselsdepartementet går inn for anleggsstart i 2005, forutsatt at det oppnås enighet mellom Staten og Oslo kommune om den foreslåtte finansieringsplanen for prosjektet. Med anleggsstart vinteren/våren 2005, er det ventet at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2009. Det legges opp til å bruke 292 millioner kroner på prosjektet i 2005. Av dette blir 274 millioner kroner finansiert ved hjelp av bompenger. I tillegg er det forutsatt at kommunen stiller til rådighet grunn til en verdi av 20 millioner kroner i 2005.
 • Innenfor Statens vegvesens virkeområde forutsettes det benyttet om lag 330 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i 2005. Av dette er 130 millioner kroner statlige midler. Videreføringen av T-baneringen vil være den viktigste oppgaven. Siste del av prosjektet, strekningen Storo – Carl Berners plass, ventes åpnet for trafikk i 2006. For neste år er det satt av 33 millioner kroner i statlige midler og 150 millioner kroner i bompenger.
 • I tillegg til utbyggingen av T-baneringen er det også foreslått midler til å sluttføre utviklingen av Nationaltheatret stasjon til et bedre kollektivknutepunkt.
 • Regjeringen prioriterer ellers tiltak for å øke framkommeligheten for buss og trikk i Oslo. For neste år er det foreslått 140 millioner kroner i statlige midler til framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i Oslo. Dersom en skal nå målet om 20 prosent økt hastighet for trafikk med trikk og buss, er det i tillegg nødvendig med lokal finansiering av de aktuelle tiltakene, i tråd med gjeldende ansvarsfordeling. Dette gjelder i første rekke nødvendig teknisk utstyr om bord i busser og trikker, går det fram av budsjettforslaget.
 • Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene foreslår regjeringen til sammen 115 millioner kroner i 2005. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo-, Bergen-, Trondheim-, Stavanger- og Kristiansandsområdet kan søke om midler fra ordningen. Med denne ordningen ønsker Regjeringen å premiere byområder hvor veksten i biltrafikken begrenses og kollektivtransporten tar en større del av trafikkveksten.
 • Det er planlagt større ombyggingstiltak på Haugenstua stasjon i Oslo. Ombyggingen finansieres innenfor en bevilgning på 80 millioner kroner, som er satt av til tiltak for å gjøre flere stasjoner og trafikknutepunkt bedre tilgjengelige for publikum. Som en del av disse tiltakene vil det blant annet bli lagt vekt på bedre informasjon og service for publikum, i tillegg til arbeid som er med på å gjøre publikumsområdene enda tryggere og mer tilgjengelig for alle.
 • I budsjettforslaget vises det til at Statens vegvesen, i nært samarbeid med Oslo kommune, gjennomfører planarbeid som gjelder prosjektet E18 Mosseveien i tunnel. Samferdselsdepartementet har nå bedt Statens vegvesen om å ta opp med kommunen om det er muligheter for å forsere planarbeidet i forhold til foreliggende framdriftsplan, heter det i budsjettforslaget.
 • Regjeringen foreslår at det for 2005 skal bevilges 30,7 millioner kroner over en egen budsjettpost for ”Vegutbygging i Bjørvika”. I tillegg er det lagt til grunn finansiering i form av bompenger frå Oslopakke 1 og tilskudd fra Oslo kommune. Under forutsetning av at det skjer en avklaring av finansieringsplanen for prosjektet, blir det lagt opp til at anleggsarbeidet kan ta til våren eller sommeren 2005, med sikte at første etappe kan åpnes for trafikk i 2010. Det vil ikke i noe tilfelle bli anleggsstart før endelig finansierings- og framdriftsplan er lagt fram for Stortinget.
 • Regjeringen går inn for Jernbaneverket benytter 10 millioner kroner til modernisering av Alnabru godsterminal, slik at den bygges om for å få terminalen tilpasset økt container- og kombitransport.
 • Utbygging av togradio av typen GSM-R vil neste år skje på blant annet Gjøvikbanen.
 • Det skal etableres en besøksleilighet ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt i 2005 der den innsatte kan motta overnattingsbesøk av sine barn. En forutsetning for å motta besøk i besøksleilighet er at innsatte deltar i et veiledningsopplegg for å øke foreldreferdighetene og styrke foreldrerollen slik at barnas behov ivaretas.
 • Borgarting lagmannsrett vil flytte inn i nye lokaler fra våren 2005.
 • Det er beregnet byggestart for ny sentralarrest for Oslo politidistrikt, som skal ferdigstilles i 2006. Etablering av en politistasjon i Grünerløkka-området har vært vurdert i flere år. Oslo politidistrikt er bedt om å foreta en totalgjennomgang av lokalsituasjonen, også i lys av at Politiets sikkerhetstjeneste flytter ut av Politihuset i 2005 (til Nydalshøyden). Departementet vil i samarbeid med Politidirektoratet og Oslo politidistrikt vurdere flere alternativer, med sikte på en løsning gjennom leieavtale.
 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettes 01.01.2005. Dette skal bidra til en mer slagkraftig og målrettet bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.
 • Basen for politihelikoptertjenesten ligger på Oslo lufthavn, Gardermoen. Tjenesten fikk et ferdig utstyrt politihelikopter medio mai 2004. For å få til en mer effektiv utnyttelse av politihelikopteret vurderes ulike lokaliseringsalternativer i eller nærmere Oslo.
 • Det er under etablering et prosjekt ved Oslo fengsel (Stifinner´n jr.) som skal sikre god kontinuitet og oppfølging av unge på vei ut av fengsel til hjem og samfunn. Prosjektet vil være basert på et samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Oslo kommune (barnevernet).
 • Det er foreslått 5,4 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlene skal medvirke til å realisere regionale mål for utvikling, særlig på områdene kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.
 • Det er foreslått 40 mill kroner til handlingsprogrammet for Oslo indre øst. Programmet skal bedre levevilkårene i bydelene i de indre delene av Oslo. Dette er en videreføring av satsingen i 2004 og del av et tiårig program.

Noen kulturposter:

Kulturkirken Jacob

1 million kroner

Norsk Nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM)

2,4 millioner kroner

Scenehuset i Oslo, husleie

408 000 kroner

Samspill - International Music Network

538 000 kroner

Cosmopolite Scene

917 000 kroner

ASSITEJs barne og ungdomsfestival

83 000 kroner

Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM)

3,2 millioner kroner

Østnorsk Jazzsenter, Foreningen

2 millioner kroner

Horisont ("Mela")

419 000 kroner

Du Store Verden

1 million kroner

Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK)

1 million kroner

Norges Ungdomskor

314 000 kroner

Det Åpne Teater

3,5 millioner kroner

Ny Musikk

3 millioner kroner

Nordic Black Theatre, inkl. utviklingsprosjekt for ungdom

3,7 millioner kroner

Atelier Nord

2,2 millioner kroner

Musikkinformasjonssenteret

7,5 millioner kroner

Akershus Festning for kunst og kultur

82 000 kroner

Militærhospitalet fra empirekvartalet

82 000 kroner

Institutt for romkunst

383 000 kroner

ROM - galleri for arkitektur

349 000 kroner

RAM Galleri

1 million kroner

Tegnerforbundet

889 000 kroner

Unge Kunstneres Samfund

1,6 millioner kroner

Fotogalleriet

811 000 kroner

Norske Tekstilkunstnere

679 000 kroner

Kunstnernes hus

5,5 millioner kroner

Barnas Historie

3 millioner kroner

Oslo-Filharmonien

83,5 millioner kroner

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival

3,2 millioner kroner

Oslo-Filhamonien, økt husleie i Konserthuset

1,7 millioner kroner

Norges musikkhøgskole, praktikantplasser

828 000 kroner

Nationaltheatret

119,9 millioner kroner

Den Norske Opera

238,9 millioner kroner

Det Norske Teatret

107,5 millioner kroner

Gratis Daglig Trening

920 000 kroner

Scene for dans/Dansens Hus AS

6 millioner kroner

Oslo Danse ensemble (ODE)

1 million kroner

Senter for dansekunst (SfD)

1,9 millioner kroner

Norsk Dramatikkfestival

434 000 kroner

Black Box Teater AS

920 000 kroner

IFLA 2005 Oslo, Foreningen

2 millioner kroner

Oslo Bymuseum, Frogner Hovedgård

974 000 kroner

Norsk Teknisk Museum

19,7 millioner kroner

Norsk Sjøfartsmuseum

957 000 kroner

Norsk Folkemuseum

50,8 millioner kroner

Til fordeling av ABM-utvikling

526 000 kroner

Skoleskipet Christian Radich

3,5 millioner kroner

Emanuel Vigelands Museum

116 000 kroner

ASTA c/o Riksarkivet

306 000 kroner

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

3 ,4 millioner kroner

Til toppen