Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=49144&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 380 millioner kroner til Høgskolen i Østfold. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til en ny stipendiatstilling. Det foreslås 50 millioner kroner i utstyrsbevilgning og 14 millioner kroner til økt husleie knyttet til nytt bygg.
 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavn på Utgårdskilen i Hvaler (2 millioner kroner). Tilskuddet planlegges utbetalt i 2006.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2005 tilskudd til drift av nettverket.
 • Oslofjord Heimevernsdistrikt 01, omfattende Østfold og Vestfold fylker, etableres med distriktsstab på Rygge.
 • Forsvarets kompetansesenter for elektronisk krigføring (FKEK) opprettes på Rygge.
 • Supplerende verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold planlegges vedtatt i 2005.
 • Økt bevilgning med 14 millioner kroner til opprydningningstiltak for hele landet, inklusive Vansjø.
 • Til utbygging av E6 på strekningen Riksgrensen/Svinesund – Oslo til firefelts veg er det foreslått en statlig investeringsramme på 125 millioner kroner. I tillegg er det regnet med 210 millioner kroner i bompenger, fra blant annet "Østfoldpakka".
 • Innenfor denne rammen er det avsatt 10 millioner kroner til å fullfinansiere blant annet prosjektet Halmstad – Patterød. I tillegg videreføres prosjektet Åsgård – Halmstad som neste år blir tilført 250 millioner kroner, fordelt med 110 millioner kroner i statlige bevilgninger og 140 millioner i bompengemidler.
 • Det blir dessuten lagt opp til å starte arbeidene på E6 fra Svinesund og gjennom Sarpsborg (Svingenskogen - Åsgård) i løpet av 2005, med sikte på trafikkåpning i 2008. For 2005 er det avsatt 50 millioner kroner til dette prosjektet. Beløpet forutsettes i sin helhet å bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Prosjektet Ny Svinesundsforbindelse videreføres, med sikte på at det skal åpnes for trafikk i juni 2005. Prosjektet finansieres som del av en felles norsk-svensk bompengeordning, som betyr at Svinsundsforbindelsen AS har til oppgave å ta opp lån og innkreve bompenger til finansiering av den norske delen av den nye Svinesundsforbindelsen.
 • I budsjettforslaget blir det vist til at med de endringer i bompengeopplegget som fylkestinget har gått inn for, vil være mulig å finansiere utbyggingen av E6 slik at den kan tas i bruk som firefelts motorveg gjennom hele Østfold i 2008, mot tidligere forutsatt i 2009.
 • Til anleggsarbeid på stamvegstrekningen E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo er det foreslått en statlig investeringsramme på 160 millioner kroner. I tillegg er det regnet med 40 millioner kroner i bompenger fra "Østfoldpakka". Innefor denne rammen er det blant annet satt av 100 millioner kroner til å videreføre prosjektet E18 Sekkelsten – Krosby (Askim).
 • Samferdselsdepartementet er positiv til å framskynde utbyggingen av E18 på strekningen Momarken – Sekkelsten. Departementet vil komme tilbake til et eventuelt opplegg for framskyndet utbygging av E18 gjennom Østfold i forbindelse med statsbudsjettet for 2006, når de nødvendige lokalpolitiske avklaringer foreligger.
 • I tillegg til midler til stamvegutbygging i Østfold er det avsatt 94 millioner kroner i statlige bevilgninger og 33 millioner kroner i bompengemidler (fra ”Østfoldpakka”) til investeringer på ”øvrige riksveger” (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger. Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. Her inngår bygging av midtrekkverk på en 1,7 kilometer lang strekning på riksveg 111 i Rakkestad kommune (Sørby – Hverven). I tillegg prioriteres mindre utbedringer og bygging av gang- og sykkelveger.
 • Utbygging av togradio av typen GSM-R vil neste år skje på blant annet Østfoldbanens østre linje.
 • Av hensyn til effektiv ressursbruk i justissektoren igangsatte Justisdepartementet våren 2004 i samarbeid med Statsbygg en ny gjennomgang av Halden fengsel. Departementet arbeider med å vurdere mulige kostnadsreduserende tiltak og med kvalitetssikring av kostnadsrammen. Regjeringen vil komme tilbake til arbeidet med Halden fengsel på egnet måte.
 • I Askim videreføres samarbeidprosjekt (mindre kriminalitet i lokalsamfunnet) som har som ambisjon og utvikle, prøve ut, evaluere og spre erfaringer om hvordan et lokalsamfunn kan mobilisere for å oppnå reduksjon i kriminalitet generelt og blant barn og unge spesielt.
 • Det er foreslått 16,7 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlene skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særlig på områdene kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.

Noen kulturposter:

Fredriksten festning (investeringstilskudd)

1 million kroner

Østfold Teaterverksted

769 000 kroner

Galleri F 15 AS

2,6 millioner kroner

Momentum - Nordisk festival for samtidskunst AS

2,9 millioner kroner

Det Norske Blåseensemble anno 1734

8,6 millioner kroner

Borgarsyssel Museum

3,2 millioner kroner

Fredrikstad Museum

2,4 millioner kroner

Halden Historiske Samlinger

3,6 millioner kroner

Til fordeling av ABM-utvikling

1,1 millioner kroner

Norsk instrumentmuseum

354 000 kroner

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,6 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2004, hvor skatteanslaget er nedjustert med 1 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.

Veksten i de frie inntekter fra 2004-2005 blir fordelt med et likt beløp mellom kommunene og fylkeskommunene. Dette gir en sterkere relativ vekst i de frie inntektene til fylkeskommunene enn til kommunene og er begrunnet i økningen av antall elever i videregående opplæring.

Prisveksten 2004-2005 er anslått til 3,2 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Østfold

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent.

Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,7 pst. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,2 pst., gir det en reell vekst på 0,5 prosent. Kommunene i Østfold anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene som er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer den lavere veksten i de frie inntektene enn landsgjennomsnittet er:

 • Alle kommunene i Østfold taper på tilbakeføringen av selskapsskatten. De fleste kommunene taper også på omleggingen til symmetrisk inntektsutjevning, men Hvaler, Spydeberg og Askim vinner.
 • Kommunene i Østfold tjener noe på endringene som gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006. Dette gjelder først og fremst kommunene Våler, Askim og Halden. Samlet tap under 1. strekpunkt er likevel høyere enn gevinsten under 2. strekpunkt.

Eidsberg er den kommunen i Østfold som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2005, med en nominell vekst på 2,2 pst, som er 2,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Hovedårsaken til at Eidsberg får lav vekst er at kommunen taper på selskapsskatten og omleggingen til symmetrisk inntektsutjevning.
 • Kommunen taper også noe på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftutjevningen, og på oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen i inntektssystemet.

Aremark er den kommunen i Østfold som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2005, med en vekst på 9,5 pst.

 • Hovedårsaken til at Aremark får en høy vekst er at kommunen tjener noe på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Kommunene i Østfold hadde i 2003 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 94 pst. av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3 pst. av driftsinntektene. Kommunene i Østfold hadde i 2003 et netto driftsresultat på –1,1 pst. av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,7 pst.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2003. Dette gjør at netto lånegjeld for 2003 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 21 178 kr per innbygger i netto lånegjeld i 2003. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 21 167 kr.

Østfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,0 pst i 2005, som er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

 • Østfold fylkeskommune taper på overgangsordningen knyttet til sykehusreformen, men vinner om lag tilsvarende på øvrige oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen.
 • Østfold fylkeskommune tjener samlet sett på endringene som gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen)
 • Østfold fylkeskommune tjener på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen

Finansielle indikatorer

Østfold fylkeskommune hadde i 2003 et netto driftsresultat på 0,0 pst av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,1 pst. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 704 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 8 346 kr.


Kommune

Anslag på frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Vekst fra 2004-2005 (1000 kr)

Vekst i kr. per innb. fra 2004-2005 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2004-2005 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2003 (i % av landsgj.)

Netto drifts- resultat i pst av drifts- inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101 Halden

658 081

663 580

686 208

22 628

824

3,4

93

-1,7

18 169

0104 Moss

598 832

619 071

645 008

25 937

935

4,2

94

-1,5

2 018

0105 Sarpsborg

1 146 358

1 142 349

1 181 318

38 969

788

3,4

93

-0,3

18 097

0106 Fredrikstad

1 614 601

1 601 770

1 659 066

57 297

820

3,6

94

-1,8

30 717

0111 Hvaler

94 550

94 195

97 037

2 842

769

3,0

98

-5,2

29 052

0118 Aremark

44 455

44 452

48 677

4 225

2 940

9,5

106

-5,6

18 475

0119 Marker

95 581

95 153

97 516

2 363

693

2,5

96

3,9

38 774

0121 Rømskog

27 127

26 896

27 654

759

1 136

2,8

118

6,2

13 048

0122 Trøgstad

126 537

125 568

131 460

5 892

1 190

4,7

96

0,9

12 737

0123 Spydberg

112 278

111 775

118 493

6 719

1 428

6,0

98

-0,1

14 569

0124 Askim

319 460

319 259

334 474

15 216

1 088

4,8

94

1,1

26 495

0125 Eidsberg

250 151

240 796

246 189

5 392

533

2,2

94

-1,8

28 027

0127 Skiptvet

84 012

83 430

85 764

2 334

700

2,8

94

2,1

9 344

0128 Rakkestad

192 562

192 738

199 564

6 826

944

3,5

95

1,2

23 969

0135 Råde

144 544

142 259

148 405

6 146

963

4,3

96

-4,2

18 153

0136 Rygge

310 388

303 427

313 690

10 263

746

3,4

93

-2,0

20 323

0137 Våler

96 342

96 450

99 279

2 829

707

2,9

99

2,2

20 630

0138 Hobøl

108 063

107 373

110 579

3 207

712

3,0

98

-3,5

21 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeles gjennom året

5000

5 000

10 015

 

 

 

 

 

 

Østfold

6 028 922

6 015 541

6 240 398

224 857

876

3,7

94

-1,1

21 178
Til toppen