Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=49144&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 249,4 millioner kroner til Høgskolen i Vestfold. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til en ny stipendiatstilling.
 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavn på Ula i Larvik kommune (73 000 kroner), og Grepan i Tjøme kommune (497 000 kroner) Tilskuddene planlegges utbetalt i 2006.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2005 tilskudd til drift av nettverket.
 • Det foreslås økt bevilgning til skjøtsel av automatisk fredete kulturminner, bl.a. omfattes Kaupangundersøkelsen.
 • 450 millioner kroner er avsatt til stamvegprosjektet Kopstad – Gulli, på E18. Prosjektet omfatter bygging av 12 kilometer firefelts veg med 29 meter vegbredde. Utbyggingen vil føre til at E18 får sammenhengende firefelts standard mellom Eik i Buskerud og Tønsberg i Vestfold. I prosjektet inngår to planskilte kryss for avkjøring til riksveg 306 mot Horten og riksveg 308 mot Tønsberg. Midlene i 2005 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Vegstrekningen vil bli åpnet for trafikk i 2007.
 • Det er avsatt i alt 70 millioner kroner i statlige bevilgninger til ”øvrige riksveger” (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. Beløpet skal i sin helhet nyttes til forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV). I tillegg er det regnet med at Vestfold får stilt til disposisjon 279 millioner kroner i bompenger til videreføring av Tønsbergpakken. Bompengene inngår ikke i forsøket. Bompengemidlene vil i all hovedsak bli brukt til å videreføre arbeidene på riksveg 311 Ringveg øst-vest Kjelle – Kilen. Disse arbeidene startet i april i år.
 • Innenfor forsøksmidlene prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. Her inngår bygging av 1,7 kilometer midtrekkverk på strekningen Hesby – Holmene, på E18 i Stokke kommune.
 • I forbindelse med strukturendringene i førsteinstansdomstolene er lokaler til Nordre Vestfold tingrett i Horten planlagt ferdigstilt i 2005.
 • Vestfold er et av tre fylker hvor det er etablert et prøveprosjekt hvor private selskaper koordinerer og gjennomfører fangetransporter under politiets ledelse. Ordningen vil bli evaluert i 2005.
 • Det planlegges et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold politidistrikt, Tønsberg byrett og kriminalomsorgen region Sør om kostnadseffektive løsninger i forbindelse med innsettelse i politiets sentralarrest, varetektsfengsling og gjennomføring av fengslingsmøter. Alle fengslingsmøtene i Vestfold politidistrikt vil legges til Tønsberg tingrett og Sem fengsel vil bli benyttet som varetektsfengsel. Det er etablert en sentralarrest for hele politidistriktet i Tønsberg.
 • Det er foreslått 5,4 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlene skal medvirke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områdene kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.

Noen kulturposter:

Marked for scenekunst, Sandefjord

167 000 kroner

Nord-Jarlsbergmuseene

1,9 million kroner

Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum

7,5 million kroner

Sandefjordmuseene

3,1 million kroner

Larvik Museum

1,9 million kroner

Vestfold fylkesmuseum

2,4 million kroner

Til fordeling av ABM-utvikling

77 000 kroner

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,6 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2004, hvor skatteanslaget er nedjustert med 1 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.

Veksten i de frie inntekter fra 2004-2005 blir fordelt med et likt beløp mellom kommunene og fylkeskommunene. Dette gir en sterkere relativ vekst i de frie inntektene til fylkeskommunene enn til kommunene og er begrunnet i økningen av antall elever i videregående opplæring.

Prisveksten 2004-2005 er anslått til 3,2 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Vestfold

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Fra 2004-2005 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent.

Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 4,9 pst. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,2 pst., gir det en reell vekst på 1,6 prosent. Kommunene i Vestfold anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene som er 0,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer høyere vekst i de frie inntektene enn landsgjennomsnittet er:

 • kommunene i Vestfold tjener på endringene som gjøres i inntektssystemet i perioden 2002-2006.
 • kommunene i Vestfold tjener samlet sett på at inntektsutjevningen legges om fra og med 2005. Det er likevel stor variasjon mellom kommunene i Vestfold i forhold til omleggingen av inntektsutjevningen. Det er særlig Tønsberg kommune som tjener på omleggingen.

Holmestrand kommunen i Vestfold anslås å få lavest nominell vekst i frie inntekter i 2005, med en vekst på 1,2 pst, som er 3,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Holmestrand kommune taper noe på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftutjevningen.
 • Kommunen taper også på tilbakeføringen av selskapsskatten og omleggingen av inntektsutjevningen fra og med 2005.

Tønsberg kommune er den kommunen i Vestfold som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2005, med en vekst på 8,5 pst, som er 4,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

 • Hovedårsaken til at Tønsberg kommune får en høy vekst er at kommunen tjener betydelig på tilbakeføringen av selskapsskatten og omleggingen av inntektsutjevningen.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Kommunene i Vestfold hadde i 2003 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 94 pst. av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3 pst. av driftsinntektene. Kommunene i Vestfold hadde i 2003 et netto driftsresultat på 2,3 pst. av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,7 pst.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2003. Dette gjør at netto lånegjeld for 2003 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vestfold hadde i gjennomsnitt 18 594 kr per innbygger i netto lånegjeld i 2003. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 21 167 kr.

Vestfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2004-2005

Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 pst. i 2005, som er 1,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Vestfold fylkeskommune taper på overgangsordningen knyttet til sykehusreformen, men vinner noe på de øvrige oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen i inntektssystemet.
 • Vestfold fylkeskommune tjener samlet sett noe på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen)
 • Vestfold fylkeskommune tjener noe på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen

Finansielle indikatorer

Vestfold fylkeskommune hadde i 2003 et netto driftsresultat på 2,3 pst av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,1 pst. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 12 034 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 8 346 kr.


Kommune

Anslag på frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2004 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Vekst fra 2004-2005 (1000 kr)

Vekst i kr. per innb. fra 2004-2005 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2004-2005 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2003 (i % av landsgj.)

Netto drifts- resultat i pst av drifts- inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0701 Horten

574 249

559 567

583 259

23 692

960

4,2

93

-1,2

19 025

0702 Holmestrand

222 975

218 560

221 157

2 597

273

1,2

93

-0,1

20 995

0704 Tønsberg

847 828

851 094

923 737

72 643

2 015

8,5

95

6,0

22 597

0706 Sandefjord

960 195

964 087

1 011 600

47 513

1 159

4,9

93

4,7

5 027

0709 Larvik

988 593

966 173

1 007 605

41 432

1 011

4,3

93

2,6

26 472

0711 Svelvik

156 122

156 826

163 289

6 463

1 003

4,1

93

-1,2

21 707

0713 Sande

188 388

179 490

185 484

5 994

790

3,3

95

-1,9

18 614

0714 Hof

77 976

78 028

81 765

3 737

1 233

4,8

98

3,0

5 013

0716 Re

213 344

207 776

215 788

8 012

978

3,9

98

6,3

31 805

0719 Andebu

126 933

126 315

129 942

3 628

721

2,9

95

0,6

21 255

0720 Stokke

225 071

228 833

234 624

5 791

580

2,5

95

-1,4

18 372

0722 Nøtterøy

464 958

457 189

480 259

23 070

1 151

5,0

94

-1,4

15 020

0723 Tjøme

113 344

113 621

117 707

4 086

898

3,6

95

1,9

24 802

0728 Lardal

66 066

64 445

67 005

2 560

1 073

4,0

103

3,7

18 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeles gjennom året

9 000

9 000

12 283

 

 

 

 

 

 

Vestfold

5 235 041

5 181 002

5 435 504

254 502

1 160

4,9

94

2,3

18 594
Til toppen