Annet

 • Hva skjer med Frivillighetssentralene?

  Tilskuddet til Frivillighetssentraler blir videreført, men ansvaret for ordningen er overført til Kultur- og kirkedepartementet. Omfanget av ordningen er økt med 4 millioner kroner fra 2004, noe som både gir rom for å øke antall sentraler og for å justere tilskuddsnivået. Sentralenes sosialpolitiske innretning skal videreføres samtidig som det på sikt er ønskelig også å videreutvikle den sektorovergripende profil.

  Tilskuddet til Frivillighetssentraler blir videreført, men ansvaret for ordningen er overført til Kultur- og kirkedepartementet. Omfanget av ordningen er økt med 4 millioner kroner fra 2004, noe som både gir rom for å øke antall sentraler og for å justere tilskuddsnivået. Sentralenes sosialpolitiske innretning skal videreføres samtidig som det på sikt er ønskelig også å videreutvikle den sektorovergripende profil.

 • Opprettholdes refusjonsordningen for sjøfolk?

  Regjeringen foreslår å videreføre gjeldende støtteordninger for sjøfolk i 2005 med en bevilgning på 1,060 milliarder kroner.

  I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst – for norsk skipsfart og de maritime næringer ba Stortinget Regjeringen om å jobbe aktivt internasjonalt for et felles nordisk vedtak om å avvikle ordningen med nettolønn i ferjetrafikken. Regjeringen har nå tatt initiativ overfor de andre nordiske land for å be om deres syn i saken.

  Se også St.prp. nr. 1 (2004-2005) fra Nærings- og handelsdepartementet, kapittel 909

  Regjeringen foreslår å videreføre gjeldende støtteordninger for sjøfolk i 2005 med en bevilgning på 1,060 milliarder kroner.

  I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst – for norsk skipsfart og de maritime næringer ba Stortinget Regjeringen om å jobbe aktivt internasjonalt for et felles nordisk vedtak om å avvikle ordningen med nettolønn i ferjetrafikken. Regjeringen har nå tatt initiativ overfor de andre nordiske land for å be om deres syn i saken.

  Se også St.prp. nr. 1 (2004-2005) fra Nærings- og handelsdepartementet, kapittel 909