Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aetat

Regjeringen legger vekt på at Aetat videreutvikles som en brukerrettet, offensiv og effektiv etat. Dette innebærer blant annet at tjenestene som ytes den enkelte skal være tilpasset deres situasjon på arbeidsmarkedet. Aetat har et ansvar for å:

  • Fremskaffe, vedlikeholde og gjøre tilgjengelig informasjon om ledige stillinger og om arbeidssøkere
  • Vurdere behov for bistand og tjenester
  • Veilede aktuelle og potensielle brukere av offentlige arbeidsmarkedstjenester
  • Sørge for at det fremskaffes og tilbys kvalifiseringsbistand, formidlingsbistand og annen hjelp til ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere som ikke kommer i jobb ved egen hjelp
  • Avklare ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere rettigheter til økonomiske ytelser og utbetale økonomiske ytelser til arbeidssøkere og yrkeshemmede som har slike rettigheter

Aetat er blitt tilført 720 årsverk de siste to årene. Dette er den største ressurstilførselen til etaten på mange år, og det har gitt grunnlag for å styrke den individuelle veiledningen og gi arbeidssøkere tettere oppfølging.

Regjeringens forslag til bevilgning i 2005 under kapittel 0630 Aetat gir grunnlag for en bemanningsvekst i etaten på om lag 20 årsverk. Med noe færre tiltaksdeltakere under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene i 2005 sammenlignet med 2004, vil personellressursene i Aetat i større grad kunne nyttes til oppfølging av flere yrkeshemmede på tiltak.

Se nærmere omtale i kapittel 0630 Aetat, punkt 4.2 Fornying, organisasjons og strukturendring i statsforvaltningen og programkategori 09.20 punkt 5 Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.