Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aksjonærbidrag – opphevelse av skattereglene

Aksjonærer kan i dag yte fradragsberettigede kontanttilskudd for å dekke underskudd i aksjeselskap som driver ny virksomhet. Selskapet anses å drive ny virksomhet i stiftelsesåret og de fire påfølgende kalenderår såfremt virksomheten ikke i det vesentlige er en videreføring av tidligere virksomhet. For selskapet vil tilskuddet være en skattepliktig inntekt.

Regjeringen foreslår å oppheve ordningen, da den benyttes i liten grad og har et omstendelig regelverk. Etter den foreslåtte endringen vil midler som aksjonæren skyter inn i selskapet behandles på vanlig måte som innbetaling av kapital eller overkurs, med senere fradragsrett ved realisering av eventuelt tap på slike innskudd. Endringene vil gi et enklere regelverk og mindre administrasjon.

Det vises for øvrig til omtale og forslag til lovendring i Ot.prp.nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 – lovendringer, kapittel 25, og St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.4.6.