Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aksjonærmodell

Regjeringen foreslår å innføre aksjonærmodellen for beskatning av aksjeinntekter fra og med inntektsåret 2006, i tråd med de retningslinjer som ble trukket opp i St.meld. nr. 29 (2003-2004). For å bidra til økt forutsigbarhet fremmes det lovforslag allerede i 2005. Modellen innebærer at det innføres en skatt på utbytter og gevinster som ligger over en risikofri avkastning.

Aksjonærmodellen sammen med lavere marginalskatt for lønnsinntekter, innebærer at delingsmodellen kan oppheves for aksjonærer. Videre innebærer modellen, sammenholdt med innføring av fritaksmetoden for selskapsaksjonærer, at dagens RISK-regler og godtgjørelsessystem kan avvikles.

For nærmere omtale vises det til Ot.prp.nr. 1 (2004-2005). Se også Arveavgift og Fritaksmetoden.

Se også pressemelding