Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Altinn – elektronisk innrapportering fra næringslivet

Elektronisk innrapportering er et prioritert område i Regjeringens forenklingsarbeid. Altinn er en felles innrapporteringskanal fra næringslivet til staten, som til nå omfatter innrapportering til Konkurransetilsynet, Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene (som til sammen utgjør ca. 80 prosent av skjemabelastningen).

I budsjettet for 2005 foreslår Regjeringen i alt 53,7 millioner kroner til Altinn. Av disse midlene går 31,7 millioner kroner til generell drift og videreutvikling. Økningen på 8,3 millioner kroner vil sikre nødvendig videreutvikling og brukertilpasning av løsningen.

20 millioner kroner er øremerket innføring og drift av elektroniske signaturer (PKI). 2 millioner kroner avsettes som støtte til arbeidet med utvikling av rammeavtaler for PKI for hele offentlig sektor. Gjennom denne satsingen vil Altinn bli et lokomotiv i arbeidet for økt bruk av elektronisk kommunikasjon generelt, inklusive elektronisk handel. Dette vil legge til rette for å ta ut de samfunnsgevinstene som en fullverdig informasjonsutveksling via nettet vil gi både næringslivet og det offentlige. For en etat som Brønnøysund¬egistrene alene vil etter hvert over 800 000 meldinger pr. år nå kunne sendes elektronisk.

Se også St.prp. nr. 1 (2004-2005) fra Nærings- og handelsdepartementet, kapittel 904 Brønnøysundregistrene.

Les mer om Altinn på www.altinn.no.