Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift

Fra 1. januar 2004 ble det innført nye regler for differensiert arbeidsgiveravgift med bakgrunn i at ESA anså den tidligere differensieringen av satsene i strid med EØS-avtalens regler om statsstøtte. Nullsatsen i Finnmark og Nord-Troms er imidlertid opprettholdt, og satsene fra 2003 er videreført for de deler av fiskeri- og landbrukssektoren som faller utenfor EØS-avtalen. For det øvrige næringslivet, med unntak av transportsektoren, er satsene fra 2003 videreført innenfor den EØS-hjemlede fribeløpsgrensen. For avgiftssonene 3 og 4 gjelder overgangssatser ut 2006 for de lønnskostnader som ikke er skjermet av fribeløpsordningen. I 2005 økes overgangssatsen med 1,9 prosentpoeng i sone 3, til 10,2 prosent, og med 2,2 prosentpoeng i sone 4, til 9,5 prosent. I sone 2 er satsen for de lønnskostnader som ikke skjermes gjennom fribeløpsordningen, 14,1 prosent (generell sats). De økte skatteinntektene tilbakeføres i sin helhet til distriktene, gjennom økt satsning på kompenserende tiltak.

I mars 2004 foreslo EU-kommisjonen at også transportsektoren skal omfattes av regelverket for bagatellmessig støtte. Forslaget er ikke endelig vedtatt. Hjemmelen for bagatellmessig støtte er gitt i en kommisjonsforordning. Innlemmelse av en eventuell endring i kommisjonsforordningen i EØS-avtalen skjer ved vedtak i EØS-komiteen etter at Kommisjonens vedtak er fattet.

Det er ønskelig at norske transportbedrifter likebehandles med andre næringer innenfor systemet med differensiert arbeidsgiveravgift. Regjeringen legger derfor opp til å fremme et forslag til Stortinget når EUs vedtak foreligger, om å innlemme transportsektoren blant de foretak som har rett til nedsatt arbeidsgiveravgift innenfor fribeløpet.

Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.8.