Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet - statistikk

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten. Aetat offentliggjør tall over registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) måler den såkalte AKU-ledigheten. AKU-målet er basert på at en spør et representativt utvalg av befolkningen om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige kreves det ifølge AKU at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og at de kunne ha påtatt seg dette arbeidet i løpet av de neste to ukene. AKU er en utvalgsundersøkelse og dermed beheftet med usikkerhet. AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighetsnivåer i ulike land.

Arbeidsledigheten i Norge er lav sammenliknet med de fleste andre OECD-land. I 2003 utgjorde AKU-ledigheten 4,5 prosent av arbeidsstyrken, den høyeste siden 1996, mens gjennomsnittlig ledighet i perioden 1996-2003 var 3,8 prosent Til sammenlikning var arbeidsledigheten i 2003 8,0 prosent i EU-15 og 6,0 prosent i USA.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2005 kapittel 2.6.