Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Regjeringen vil legge til rette for høy yrkesdeltakelse og inkludering i arbeidslivet av personer med redusert arbeidsevne eller svak tilknytning til arbeidsmarkedet, blant annet yrkeshemmede, innvandrere, ungdom og langtidsmottakere av sosialhjelp. Hovedstrategien er å tilby en aktiv oppfølging av den enkelte søker fra Aetats side.

Norge har en av de høyeste yrkesdeltakelsene og laveste ledighetene i OECD-området. Fire år med lav økonomisk vekst har imidlertid bidratt til utflating og noe nedgang i yrkesdeltakelsen og økt arbeidsledighet i 2002 og første halvdel av 2003. Oppsvinget i norsk økonomi, som satte inn våren 2003, har foreløpig bare i beskjeden grad kommet til uttrykk i redusert arbeidsledighet.

Den registrerte ledigheten i august 2004 var 97 800 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Når det justeres for at arbeidsledigheten normalt er høy på denne tiden av året (sesongkorrigering), er nivået om lag 91 000 tilsvarende 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette nivået er om lag 4 000 lavere enn ved utgangen av 2003.

Markert økonomisk vekst og klare tegn til økt sysselsetting trekker i retning av at nivået på arbeidsledigheten er i ferd med å bli ytterligere redusert.

Se nærmere omtale i punkt 2.2.3 Arbeidsmarkedspolitikken, programkategori 09.30 Arbeidsmarked og programområde 33 Arbeidsliv.