Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Aetat gir tilbud om arbeidsmarkedstiltak til prioriterte grupper av ordinære arbeidssøkere (ungdom, langtidsledige og innvandrere) og yrkeshemmede. Enkelte tiltak er forbeholdt yrkeshemmede. Hensikten med arbeidsmarkedstiltakene er å bedre arbeidssøkernes mulighet til å komme i arbeid gjennom kvalifisering, arbeidserfaring og bedring av arbeidsevnen. Tiltakene deles inn i følgende hovedgrupper: lønnstilskudd, arbeidspraksis, opplæring, midlertidig sysselsetting, arbeid med bistand, bedriftsintern opplæring, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift og varig tilrettelagt arbeid. Tiltakene er regulert i forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

For første halvår 2005 foreslår Regjeringen et nivå på om lag 12 500 plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene. De bedrede utsiktene for arbeidsmarkedet gir grunnlag for en reduksjon i nivået på de ordinære tiltakene i første halvår 2005 sammenlignet med nivået i 2004. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2005 med en vurdering av behovet for tiltaksplasser i andre halvår 2005 i lys av situasjonen på arbeidsmarkedet. Forslaget til bevilgning under post 70. Ordinære arbeidsmarkedstiltak er for 2005 på 1 541 millioner kroner.

Regjeringens forslag for 2005 vil gi rom for gjennomsnittlig om lag 24 500 tiltaksplasser under de spesielle arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede. Dette er om lag 2000 flere tiltaksplasser enn for 2004. Forslaget for 2005 inkluderer økt innsats i forbindelse med Regjeringens tiltaksplan for å bekjempe fattigdom, samt opptrappingsplanen for psykisk helse. Rammen gir også rom for i underkant av 300 nye plasser under tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA), samt tiltak for personer som har hatt tidsbegrenset uførestønad som ytelse. I tillegg kommer yrkeshemmede som får skolegang eller arbeidstrening over folketrygdens kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring (Se Yrkesrettet attføring)

Se nærmere omtale i kapittel 0634 Arbeidsmarkedstiltak.