Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet omstilles med ny strategi og ny organisering for å få en mer utadrettet etat med fokus på inkluderende arbeidsliv. Tilsynet styrkes med 20 millioner kroner for økt satsing i forbindelse med EØS-utvidelsen, økt satsing mot mobbing og ny koordineringsrolle for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

For at arbeidslivet og virksomhetene skal oppleve myndighetenes håndtering og tilsyn med helse, miljø og sikkerhet på en mest mulig helhetlig og samordnet måte, er Arbeidstilsynet utpekt som formell koordinerende HMS-etat med virkning fra våren 2005. Dette gjelder for HMS-etatene: Statens forurensningstilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (vedrørende brann- og elektrisitetsikkerhet i næringslivet), Statens strålevern og Statens helsetilsyn (vedrørende genteknologiloven).

Arbeidstilsynet skal bidra til at arbeidsforholdene for arbeidstakerne fra de nye EU-landene er forsvarlige og i samsvar med de regler som gjelder på norske arbeidsplasser. Arbeidstilsynet er også tilført nye tilsynsfunksjoner med henholdsvis arbeidsgivers oppfølging av vilkårene for arbeidstillatelser og arbeidsgivers oppfølging av vedtak etter allmengjøringsloven.

Se nærmere omtale i kapittel 0640 Arbeidstilsynet.