Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arveavgift

Regjeringen foreslår å videreføre dagens avgiftssatser og innslagspunkter og foreslår likelydende vedtak for 2005 som for 2004.

I forbindelse med at det foreslås innført skattemessig kontinuitet ved arv og gave av aksje og andel som omfattes av aksjonærmodellen, foreslår Regjeringen at det skal gjøres et sjablonfradrag i aksjens eller andelens arveavgiftsverdi tilsvarende 20 prosent av latent gevinst på overdratt aksje eller andel og et tilsvarende tillegg for overtatt latent tap.

Det vises til Ot.prp. nr. 1 (2004-2005), kapittel 5.